شهرداري رفسنجان در نظر دارد تاكسي هاي۱۳۳ را به تاكسي متر و GPS مجهز نمايد. لذا از كليه اشخاص حقيقي يا حقوقي واجد شرايط كه تجربه و توانايي انجام كار را در زمينه نصب و خدمات پس از فروش را دارند دعوت بعمل مي آيد جهت ارائه رزومه كاري و مشخصات فني دستگاه ها تا پايان وقت اداري روز يكشنبه مورخ۲۵/۷/۹۵ به امور قراردادها واقع در شهرداری مرکزی به آدرس رفسنجان خيابان تختي مراجعه نمایند.

تصویر: 
خلاصه: 
شهرداري رفسنجان در نظر دارد تاكسي هاي ۱۳۳ را به تاكسي متر و GPS مجهز نمايد. لذا از کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط دعوت بعمل می آید.