شهرداران رفسنجان 

ردیف

نام شهردار

سال خدمت

قبل از انقلاب

۱

محمد علی رهنما

۱۳۳۲ -  ۱۳۲۲

۲

جنانی- بنی اقبال

۱۳۳۴- ۱۳۳۲

۳

ملک زاده(سرپرست)

۱۳۳۵- ۱۳۳۴

۴

علی اصغر طاهری

۱۳۳۶- ۱۳۳۵

۵

محمد محمدی

۱۳۴۰-۱۳۳۶

۶

مجید حبیب زاده (سرپرست)

۱۳۴۰

۷

عمرانی

۱۳۴۲-۱۳۴۱

۸

فالی(سرپرست)

۱۳۴۲

۹

مهندس احمدی

۱۳۴۳

۱۰

حاجی دائی(سرپرست)

۱۳۴۳

۱۱

مهدی عدل

۱۳۴۴-۱۳۴۳

۱۲

احمد وزیری

۱۳۴۵-۱۳۴۴

۱۳

منصور امیری لاری

۱۳۴۵

۱۴

جلیل غفاری

۱۳۴۶-۱۳۴۵

۱۵

مهدی نصری(سرپرست)

۱۳۴۶

۱۶

سید حسن طباطبائی

۱۳۴۶

۱۷

نصری(سرپرست)

۱۳۴۷-۱۳۴۶

۱۸

یوسف چوبک

۱۳۴۹-۱۳۴۷

۱۹

امیرحسین محسنی

۱۳۵۲-۱۳۴۹

۲۰

نبوی زاده(سرپرست)

۱۳۵۲

۲۱

مهندس ناصرپور شجاعی

۱۳۵۵-۱۳۵۲

۲۲

سید رضا میرمطهری(سرپرست)

۱۳۵۵

۲۳

علی مسیحا

۱۳۵۷-۱۳۵۵

۲۴

عبدالمهدی انصاری

۱۳۶۱-۱۳۵۷

 

 

 

 

بعد از انقلاب

۲۵

محمود نوری

۱۳۶۴-۱۳۶۱

۲۶

حمید میرحبیبی(سرپرست)

۱۳۶۴

۲۷

ابوالقاسم خلعتبری

۱۳۶۷-۱۳۶۴

۲۸

حمید رحیمی(سرپرست)

۱۳۶۸-۱۳۶۷

۲۹

حسین ملاحسینی

۱۳۶۹-۱۳۶۸

۳۰

حمید رحیمی

۱۳۷۲-۱۳۶۹

۳۱

محمد حسین میرزایی

۱۳۷۵-۱۳۷۲

۳۲

حسن افسری

۱۳۷۷-۱۳۷۵

۳۳

سید علاء الدین موسوی

۱۳۷۹-۱۳۷۷

۳۴

حسین پاکزاد

۱۳۸۰-۱۳۷۹

۳۵

محمد نیکزاد

۱۳۸۲-۱۳۸۱

۳۶

امیر محسنی

۱۳۸۳-۱۳۸۲

۳۷

محمود امیری کیا(سرپرست)

۱۳۸۳

۳۸

علی بهشتی پور

۱۳۸۶-۱۳۸۳

۳۹

علی اکبر پورمحمدی

۱۳۹۱-۱۳۸۶

۴۰

محمد رضا حسيني

۱۳۹۲ - ۱۳۹۱

۴۱

حسین میرزایی (سرپرست)

۱۳۹۲

۴۲

علی اکبر پورمحمدی

۱۳۹۲-۱۳۹۶

۴۳ محمد مختاری (سرپرست) ۱۳۹۶
۴۴ محمدرضا عظیمی زاده ۱۳۹۶