‹‹ شوراي اسلامي شهررفسنجان››

تشكيل شوراهاي شهر در جامعه نشان دهنده سياست تمركز زدايي است. تحقق اين سياست بستگي به اختيارات و مسئوليتهايي دارد كه از دولت مركزي جدا مي شود و در اختيار شورا هاي محلي قرار مي گيرد . حق حاكميت ملي ، يكي از اصول اساسي و اوليه قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران است كه به مردم حق تعيين سرنوشت اجتماعي خويش را اعطا مي كند.مشاركت فزاينده مردم در تعيين نقش سياسي و اجتماعي خويش به طور مستقيم يا غيرمستقيم موجب پايداري نهادها و اركان حكومت دولتي مي شود كه بدون اتكا به آراء مردم تبلوري ندارد. بنابراين مقصود و منظور اصلي از تشكيل شوراهاي كشوري ، تحقق مشاركت مستقيم مردم در اداره امور اجتماعي است.

شوراي اسلامي شهرستان رفسنجان متشكل از شوراهاي شهر و روستا در سال ۱۳۷۸ تشكيل گرديد واين شوراها توانسته اند با برگزاري جلسات و تصويب مصوبات مختلف در طي سالهاي متوالي در جهت بهبود وضعيت معيشتي ، اجتماعي ، فرهنگي و اقتصادي شهرها و روستاهاي اين شهرستان گامهاي استواري بردارند.

اعضاي شوراي شهر رفسنجان عبارتند از:

 

آقای علیرضا خادم الحسینی

فرزند:اصغر               ش.ش:۳۲              محل صدور:رفسنجان                تاریخ تولد:۱۳۲۸       محل تولد:رفسنجان

شماره ملی:۳۰۵۱۰۲۹۷۵۰       شغل :فرهنگی بازنشسته           میزان تحصیلات:کارشناسی      رشته تحصیلات:اداره اموربازرگانی             

نماینده شورای اسلامی شهررفسنجان در دوره سوم وچهارم

رئیس شورا در دوره سوم

رئیس ونایب رئیس شورا در دوره چهارم 

عضو کمیسیون های فرهنگی،بانوان وعمران

نماینده شورا در تجدید نظر کفالت دوره سوم شورا شهر

نماینده شورا در شورای املاک وحقوقی شهرداری در دوره سوم

نماینده شورا در کمیسیون ماده پنج دوره سوم

بهمن۴۶ لغایت۴۸ سپاهی دانش

مهر۴۸ لغایت۵۴ دبیر مدارس رفسنجان وکرمان

از سال ۵۴ لغایت ۵۸ دبیردبیرستانهای رفسنجان

از سال۵۸ لغایت۵۹ رئیس دبیرستان اسدآبادی رفسنجان

از سال۵۹ لغایت ۶۰مسئول آموزش متوسطه آموزش وپرورش رفسنجان

از سال ۶۰ لغایت ۶۳ دبیردبیرستانهای رفسنجان

از سال ۶۳ لغایت ۶۹ رئیس دبیرستان مطهری رفسنجان

از سال ۶۹لغایت ۷۲ دبیردبیرستان های رفسنجان

از سال۷۲ لغایت ۷۷رئیس اداره آموزش وپرورش رفسنجان

از سال ۷۷لغایت۷۸معاون آموزش عمومی اداره کل آموزش وپرورش استان قم

از شهریور ۷۸به افتخار بازنشستگی نائل شده اند.

                         *********************************************

حجت السلام والمسلمین محمدعلی ارجمند لاری

فرزند:رضا          ش.ش:۳۷۵               محل صدور:رفسنجان               تاریخ تولد:۱۳۳۰        محل تولد:سیرجان           شماره ملی:۳۰۷۰۹۲۷۱۷۳            شغل :بازنشسته دانشگاه علوم پزشکی    میزان تحصیلات:کارشناسی          رشته: علوم انسانی            

نماینده شورای اسلامی شهر در دوره سوم وچهارم

رئیس ونایب رئیس شورای اسلامی در دوره چهارم

نماینده شورای اسلامی شهردر شورای شهرستان در دوره سوم وچهارم

نایب رئیس شورای اسلامی در دوره سوم 

عضو کمیسیونهای فرهنگی،بانوان وعمران

نماینده شورا در هیئت های حل اختلاف مالیاتی

نماینده شورا در کمیسیون کفالت دوره سوم

نماینده شورا در کمیسیون توافقات دوره سوم

            ************************************************

محمد ریاحی

فرزند:مصطفی                 ش.ش:۶۸          محل صدور:شهربابک                  تاریخ تولد:۱۳۳۹    محل تولد:شهربابک               شماره ملی:۳۱۴۹۴۱۱۵۲۱                   شغل :فرهنگی            میزان تحصیلات:کارشناسی   رشته:علوم تربیتی                محل اخذ مدرک:دانشکده علوم تربیتی تهران

عضو شورای اسلامی در دوره سوم وچهارم

رئیس کمیسیون فرهنگی وعضو کمیسیون های:عمران ونظارت وخدمات شهری

نماینده شورا در هیئت حل اختلاف مالیاتی مستغلات

مدیرمسئول هفته نامه رفسنجان

مسئول مجتمع آموزشی غیرانتفایی علوی

نماینده شورا در سازمان عمران شهرداری 

نماینده شورا در هیئت مدیره سازمان عمران

          *********************************************

حسین پورشفیعی شفیع آباد

فرزند:یدا...                   ش.ش:۲                  محل صدور:رفسنجان        تاریخ تولد:۱۳۳۷            محل تولد:رفسنجان                   شماره ملی:۳۰۵۱۵۵۰۹۵۷      شغل:فرهنگی بازنشسته          میزان تحصیلات:کارشناسی رشته تحصیلی :علوم تربیتی        محل اخذ مدرک:پیام نور کرمان

عضو شورای اسلامی شهر دردوره سوم وچهارم

نماینده شورا در کمیسیون تجدید نظر وبدوی ماده۱۰۰ در دوره سوم

عضو کمیسیون های:فرهنگی،بانوان،ورزش واجتماعی ،نظارت وخدمات شهری

نماینده شورا در جلسات اداره ادارایی 

مسئول امور مالی شورا در دوره سوم

              *********************************************

فاطمه محمدی

فرزند:علی              ش.ش:۴             محل صدور:شهربابک               تاریخ تولد:۱۳۴۸        محل تولد:شهربابک                    شماره ملی:۳۱۴۹۸۵۴۲۵۹         شغل :فرهنگی          میزان تحصیلات:کارشناسی ارشد            رشته:الهیات(علوم قرآنی وحدیث)         محل اخذ مدرک:دانشگاه قم

عضو شورای اسلامی رفسنجان در دوره سوم وچهارم

عضو کمیسیون های فرهنگی،بانوان،ورزشی واجتماعی

نماینده شورا در کمیته فنی دوره سوم

مسئول شبانه روزی (حوزه علمیه یزد(واحد خواهران))

                 *******************************************

علی زینلی داورانی

فرزند:احمد                  ش.ش:۱۱۸۴                  محل صدور:رفسنجان                  تاریخ تولد:۱۳۵۰                  محل تولد:داوران                  شماره ملی:۳۰۵۷۳۳۰۲۰                  میزان تحصیلات:کارشناسی                  رشته تحصیلات :علوم اجتماعی

نماینده شورای اسلامی شهر رفسنجان در دوره چهارم

رئیس کمیسیون ورزش و جوانان

 عضو کمیسیون های:عمران،نظارت و خدمات شهری

نماینده شورا در کمیسیون تجدید نظر و بدوی ماده ۱۰۰

نماینده شورا در کمیسیون ماده ۷۷

                  *******************************************

علی اکبر پورغلامعلی

فرزند:حسین              ش ش:۶۷              محل صدور:رفسنجان                  تاریخ تولد:۱۳۴۷                  محل تولد:رفسنجان                  شماره ملی:۳۰۵۰۲۸۵۸۴۲                  شغل:فرهنگی                میزان تحصیلات:کارشناسی ارشد        رشته تحصیلی: علوم اجتماعی - مردم شناسی

                    ***********************************************

سید حسن رحیمی اسماعیل آباد

فرزند : سید محمد                  ش.ش: ۱                  محل صدور: رفسنجان                  تاریخ تولد:۱۳۵۳

محل تولد: رفسنجان                  تعداد فرزندان:۲                  شغل : معاون آموزش متوسطه                  

 مدرک تحصیلی:کارشناسی ارشد                  رشته تحصیلی:مدیریت آموزش                

 مؤسسه آموزشی:دانشگاه مدیریت دولتی کرمان                  سال اخذ مدرک تحصیلی:۱۵/۳/۸۱ 

نایب رئیس کمیسیون حقوقی و برنامه و بودجه

عضو کمیسیونهای : فرهنگی و بانوان ، ورزش و اجتماعی

                    ***********************************************

حسین راکی

فرزند: کمال                  ش.ش:۱۰۷۲۷                  محل صدور:رفسنجان                  تاریخ تولد:۱۳۴۹                  محل تولد:رفسنجان                  شماره ملی:۳۰۵۰۱۰۶۲۶۳                  تعداد فرزندان:۲                  شغل:کارمند                  مدرک تحصیلی:کارشناسی ارشد                  رشته تحصیلی:حقوق جزا و جرم شناسی                  

مؤسسه آموزشی:دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران               سال اخذ مدرک تحصیلی:۱۳۹۳

دبیر و عضو شورای اسلامی دوره چهارم

نماینده شورا در کمیسیون عالی معاملات

رئیس کمیسیون حقوقی و برنامه و بودجه

عضو کمیسیون های عمران و نظارت خدمات شهری

عضو شعبه دوم شورای حل اختلاف شهر رفسنجان

جانشین معاون اداری و مالی شهرداری

معاون خدمات شهری شهرداری

مسئول دفتر حقوقی و امور قراردادها

معاون حمل و نقل و ترافیک

سرپرست سازمان پارکها و فضای سبز

مشاور حقوقی اداره کل میراث فرهنگی استان کرمان

رئیس هیأت موتورسواری و اتومبیلرانی رفسنجان

رئیس هیأت مدیره سازمان پارکها و فضای سبز

رئیس هیأت مدیره و عضو شورای سازمان نظارت بر تاکسیرانی

رئیس هیأت مدیره و عضو شورای سازمان آتش نشانی

حضور در جبهه های دفاع مقدس

                                **************************************

حسین فداکار

نام پدر:علیجان                  ش.ش:۱۱۳۳                  محل صدور:رفسنجان                  تاریخ تولد:۱۳۵۱                  محل تولد:رفسنجان                  شماره ملی:۳۰۵۰۱۱۲۳۱۱                  شغل:کارمند                  میزان تحصیلات:کارشناسی ارشد ناپیوسته                  رشته تحصیلات: زبان و ادبیات فارسی               

سال مدرک تحصیلی:۹۰-۸۹ دانشگاه انار

نماینده شورای اسلامی شهر در دوره چهارم

عضو کمیسیون های فرهنگی و بانوان-عمران-ورزش و اجتماعی

نماینده شورا در سازمان پارکها

نماینده شورا در کمیسیون بدوی ماده صد

                             *****************************************

محمد رفیعی وکیل آباد

فرزند:علی                  ش.ش:۱۸۵                  محل صدور:رفسنجان                  تاریخ تولد: ۱۳۵۱                  محل تولد:کشکوئیه                  شماره ملی:۳۰۵۰۵۷۰۳۸۵                  تعداد فرزندان:۱                  شغل:کارمند                  میزان تحصیلات:کارشناسی         رشته تحصیلات:علوم اجتماعی         سال اخذآخرین مدرک تحصیلی:۱۳۸۰ دانشگاه آزاد واحد کرمان

عضو شورای اسلامی شهر رفسنجان در دوره چهارم

رئیس کمیسیون نظارت و خدمات شهری و عضو کمیسیون های عمران،حقوقی و برنامه و بودجه

نماینده شورا در کمیسیون ماده صد قانون شهرداری ها

نماینده شورا در کمیسیون تحویل معاملات شهرداری

مدیر روابط عمومی شهرداری

رئیس دفتر شهردار

مدیریت مرکز آموزشها و مشارکت شهروندی

معاونت اداری و مالی شهرداری ها ی مناطق یک و دو

عضو جامعه اسلامی دانشجویان

مدیر نشر دانشجویی راویان اندیشه

عضو مؤسسه خیریه فاتحان اروند