شهردار: محمدرضا عظیمی زاده

مسئول دفتر: فاطمه طاهری

حوزه شهردار