نام و نام خانوادگی: محمد رفیعی

سوابق شغلی:

عضو شورای اسلامی شهر رفسنجان

مسئول روابط عمومی شهرداری

مسئول دفتر شهردار

مسئول واحد آموزش

معاون فرهنگی و اجتماعی

مدیریت اداره فرهنگی و اجتماعی
معاون  هنری اداره فرهنگی اجتماعی :مسعود نورالدینی 
معاون  رسانه وروابط عمومی اداره فرهنگی اجتماعی   :بهناز شریفی
سرپرست فرهنگسرای خیام:محمد سیستانی
سرپرست فرهنگسرای ترنج:فاطمه بابایی
سرپرست فرهنگسرای جوان :سمیه حاجی پور
سرپرست فرهنگسرای کودک وآینده :شنبه ای
سرپرست فرهنگسرای رسانه :مهناز شریفی