نام و نام خانوادگی: محمد رفیعی

سوابق شغلی:

عضو شورای اسلامی شهر رفسنجان

مسئول روابط عمومی شهرداری

مسئول دفتر شهردار

معاون اداری و مالی منطقه ۱ و ۲

مسئول واحد آموزش

مدیر اداره  فرهنگی و اجتماعی

مدیریت اداره فرهنگی و اجتماعی

مسئول فرهنگسرای رسانه :ساجده دهقانی

مسئول امور اداری وپیگیری:نجمه اسماعیلی 

مسئول امور آموزش شهروندی :محسن بهامین 

مسئول امور فرهنگی وهنری :محمدرضاکاظمی 

مدیر فرهنگسرای جوان،کودک وآینده :مژگان کبیری

مدیر فرهنگسرای خیام وترنج :سید مجتبی میرزمانی