نام و نام خانوادگی: علی جعفری

 

سوابق شغلی:

کارشناس ارشد شهرسازی

مسئول طرح تفضیلی

مسئول کنترل نقشه

جانشین معاونت شهرسازی مرکز

معاونت شهر سازی منطقه دو

شهردار منطقه ۱

هم اکنون نماینده شهرداری در کمیسیون ماده ۱۰۰ و ماده ۷۷ و شهردار منطقه ۲

شهردار منطقه دو
واحدهای زیرمجموعه:
مسئول دفتر: حسین صادقی
معاون اداری و مالی: هادی تقی زاده
معاون شهرسازی: محمد شهاب الدینی
مسئول شهرسازی: سید حسین حسینی رهبر
مسئول واحد تفکیک: محمدرضا عسکری
مسئول درآمد و نوسازی: علی پور شفیعی
مسئول واحد عمران: حمید قلی زاده
مسئول امور اداری: امین بافتی

مسئول جذب درآمد:معصومه علی رضایی