نام و نام خانوادگی: محمد ابوطالبی

 

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد کشاورزی

سوابق شغلی:

مسئول مرکز تولیدات شهرداری

مسئول انبار و اموال سازمان پارکها و فضای سبز

حسابدار نمایشگاه گل و گیاه شهرداری

ناظر پیمانکاران سازمان پارکها و فضای سبز

رییس هیات مدیره فروشگاه مهر کارکنان شهرداری

عضو جلسه ستاد بحران شهرداری

مسئول فضای سبز آرامستان

مدیر عامل سازمان سیما منظر و فضای سبز

 

مدیر منطقه دو
واحدهای زیرمجموعه:
مسئول دفتر: حسین صادقی
معاون اداری و مالی: هادی تقی زاده
معاون شهرسازی: محمد شهاب الدینی
مسئول شهرسازی: سید حسین حسینی رهبر
مسئول واحد تفکیک: محمدرضا عسکری
مسئول درآمد و نوسازی: علی پور شفیعی
مسئول واحد عمران: حمید قلی زاده
مسئول امور اداری: امین بافتی

مسئول جذب درآمد:معصومه علی رضایی