نام و نام خانوادگی: جهانگیر ملکی

 

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد فضای سبز

 

سوابق شغلی:

کارشناس فضای سبز در سازمان پارکها و فضای سبز

مسئول فضای سبز شهرداری  منطقه دو

مسئول صدور پروانه های ساختمانی منطقه دو

مسئول شهر سازی منطقه دو

معاونت شهرسازی منطقه ۲

شهردار منطقه دو

شهردار منطقه یک

شهردار منطقه یک
واحدهای زیرمجموعه:
مسئول دفتر: زهرا جمالی
معاون اداری و مالی: علی رجبی
معاون شهرسازی: حسین رزاق زاده
مسئول شهرسازی: خانم یوسف پور
مسئول واحد تفکیک: حسن باقری
مسئول درآمد و نوسازی: محمدرضا جلالی
مسئول واحد عمران: محمدرضا واعظی
مسئول امور اداری: ولی صادقی
مسئول اجرائیات و پلیس ساختمانی: مسلم محمدی

مسئول جذب درآمد:زهرا جمالی