نام و نام خانوادگیعلی جعفری

 

 

 

سوابق شغلی:

کارشناس ارشد شهرسازی

مسئول طرح تفضیلی

مسئول کنترل نقشه

جانشین معاونت شهرسازی مرکز

معاونت شهر سازی منطقه دو

شهردار منطقه ۱

هم اکنون نماینده شهرداری در کمیسیون ماده ۱۰۰ و ماده ۷۷ و شهردار منطقه ۲

مدیر منطقه یک
واحدهای زیرمجموعه:
مسئول دفتر: زهرا جمالی
معاون اداری و مالی: علی رجبی
معاون شهرسازی: حسین رزاق زاده
مسئول شهرسازی: خانم یوسف پور
مسئول واحد تفکیک: حسن باقری
مسئول درآمد و نوسازی: محمدرضا جلالی
مسئول واحد عمران: محمدرضا واعظی
مسئول امور اداری: ولی صادقی
مسئول اجرائیات و پلیس ساختمانی: مسلم محمدی

مسئول جذب درآمد:زهرا جمالی