نام و نام خانوادگی: حسین مهدی زاده

 

سوابق شغلی:

معاون خدمات شهری

مسئول امور قراردادها

 

سرپرست سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری