نام و نام خانوادگی: محمد ابوطالبی

 

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد کشاورزی

سوابق شغلی:

مسئول مرکز تولیدات شهرداری

مسئول انبار و اموال سازمان پارکها و فضای سبز

حسابدار نمایشگاه گل و گیاه شهرداری

ناظر پیمانکاران سازمان پارکها و فضای سبز

رییس هیات مدیره فروشگاه مهر کارکنان شهرداری

عضو جلسه ستاد بحران شهرداری

مسئول فضای سبز آرامستان

مدیر عامل سازمان سیما منظر و فضای سبز

مدیر عامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز