نام و نام خانوادگیجهانگیر ملکی

 

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد فضای سبز

 

سوابق شغلی:

کارشناس فضای سبز در سازمان پارکها و فضای سبز

مسئول فضای سبز شهرداری  منطقه دو

مسئول صدور پروانه های ساختمانی منطقه دو

مسئول شهر سازی منطقه دو

معاونت شهرسازی منطقه ۲

شهردار منطقه دو

شهردار منطقه یک

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری