نام و نام خانوادگی: محمد مختاری

 

سوابق شغلی:

مسئول فضای سبز ۱.۵ سال

معاون خدمات شهری ۵ سال

مدیر عامل سازمان پارکها و فضای سبز دو نیم سال

طراحی و ناظر پروژه های عمرانی ۵ سال

سرپرست شهرداری ۳ ماه

 

سرپرست سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری