نام و نام خانوادگی: محمد مختاری

 

سوابق شغلی:

مسئول فضای سبز ۱.۵ سال

معاون خدمات شهری ۵ سال

مدیر عامل سازمان پارکها و فضای سبز دو نیم سال

طراحی و ناظر پروژه های عمرانی ۵ سال

سرپرست شهرداری ۳ ماه

هم اکنون معاون خدمات شهری

معاونت خدمات شهری
واحدهای زیرمجموعه:
مسئول دفتر: شیخ قربانی
مسئول واحد ترافیک: مرتضی صالحی
مسئول واحد زیباسازی: سیدمحمد میرزمانی
مسئول واحد برق: مهدی خدادادی
امور مربوط به خدمات شهری منطقه یک: سعید قندی
امور مربوط به خدمات شهری منطقه دو: مسلم شریفی