نام و نام خانوادگی: سید علی پور باقری

 

سوابق شغلی:

عضو نظام مهندسی ساختمان با پایه یک نظارت

نظارت بر ساختمان های بنیاد مسکن

معاون عمرانی شهرداری سرچشمه

شهردار سرچشمه

معاون برنامه ریزی سازمان عمران رفسنجان

مدیر اجرایی معاونت فنی و عمرانی

معاون فنی عمرانی شهرداری رفسنجان

معاون شهرسازی شهرداری رفسنجان

معاونت شهر سازی و معماری
واحدهای زیرمجموعه:
مسئول واحد تفکیک: مه لقا حکمت
دبیر کمیسیون ماده 100: مهدی داورانی قلی زاده
دبیرخانه کمیسیون ماده 5: مه لقا حکمت
دبیر کمیته فنی شهرسازی: سامان اسماعیلی