نام و نام خانوادگی: محمد رفیعی

 

سوابق شغلی:

مدیر روابط عمومی شهرداری رفسنجان

مدیر دفتر حوزه شهردار

معاونت اداری و مالی شهرداری منطقه ۱ و ۲

عضو شورا اسلامی شهر دوره چهارم

معاونت فرهنگی و اجتماعی

معاونت فرهنگی