• با هدف یکپارچگی مدیریت شهری؛

    سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری رفسنجان ایجاد شد

    به منظور کوچک سازی و یکپارچگی مدیریت شهری شهرداری، سازمان مدیریت حمل و نقل طی ابلاغی از سوی وزارت کشور با ادغام سازمان های اتوبوسرانی، مدیریت نظارت بر تاکسیرانی و پایانه مسافربری برون شهری ایجاد گردید.