• کاشت درختچه و گل های بهاره

    شهرداری رفسنجان همزمان با فصل بهار و به منظور افزایش تنوع و کیفیت سیما و منظر شهر اقدام به کاشت درختچه و گل های بهاره در سطح شهر نموده است.

  • با اتمام عمر گل های زمستانه؛

    کاشت درختچه و گل های بهاره در سطح شهر آغاز شد

    شهرداری رفسنجان همزمان با فصل بهار و به منظور افزایش تنوع و کیفیت سیما و منظر شهر اقدام به کاشت درختچه و گل های بهاره در سطح شهر نموده است.