آگهی مناقصه عمومی پیاده رو سازی خیابان حجت

آگهی مناقصه عمومی پیاده رو سازی خیابان حجت

((آگهی  مناقصه عمومی)) شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس بودجه مصوبه شماره ۱۹/۷/۵/ش مورخ ۱۵/۰۱/۹۷ شورای محترم اسلامی شهر،…

اگهی  مناقصه عمومی پیاده روسازی بلوار هجرت

اگهی مناقصه عمومی پیاده روسازی بلوار هجرت

((آگهی  مناقصه عمومی)) شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس بودجه مصوبه شماره ۱۹/۷/۵/ش مورخ ۱۵/۰۱/۹۷ شورای محترم اسلامی شهر،…

آگهی مناقصه عمومی

آگهی مناقصه عمومی

توضیحات سند:   شهرداری رفسنجان  در نظر  دارد بر اساس مصوبه شماره  ۷۱ مورخ ۹۴/۲/۱۳  شورای محترم اسلامی شهر، اجرای ساخت…

آگهی مناقصه بیمه گروهی مازاد درمان ( تکمیلی) کارکنان شهرداری

آگهی مناقصه بیمه گروهی مازاد درمان ( تکمیلی) کارکنان شهرداری

توضیحات سند:     ((آگهی مناقصه عمومی)) شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس آئین نامه رفاهی کارکنان شهرداری شماره ۱۰۰۱/۷/۵/ش…

آگهی تجدید مناقصه ممیزی بخشی از سطح شهر

آگهی تجدید مناقصه ممیزی بخشی از سطح شهر

توضیحات سند: ((آگهی تجدید مناقصه عمومی)) شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس مصوبه شماره ۴۹۹/۷/۵/ش مورخ  ۱۱/۰۴/۹۷ شورای محترم…

آگهی فراخوان عمومی شناسایی بهره بردار جایگاه های گاز فشرده طبیعی

آگهی فراخوان عمومی شناسایی بهره بردار جایگاه های گاز فشرده طبیعی

توضیحات سند:  شهرداری رفسنجان جهت واگذاری بهره برداری از جایگاههای گاز فشرده طبیعی(CNG) بسیج واقع در خیابان بسیج، جنب مصلی…

آگهی تجدید مناقصه عمومی ممیزی بخشی از سطح شهر

آگهی تجدید مناقصه عمومی ممیزی بخشی از سطح شهر

توضیحات سند:  (آگهی تجدید مناقصه عمومی) شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس مصوبه شماره ۴۹۹/۷/۵/ش مورخ  ۱۱/۰۴/۹۷ شورای محترم…

آگهی تجدد مناقصه عمومی تامین خودروهای سبک

آگهی تجدد مناقصه عمومی تامین خودروهای سبک

توضیحات سند:  (آگهی تجدید مناقصه عمومی) شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس مصوبه شماره ۸۴۹/۷/۵/ش مورخ  ۲۶/۰۶/۹۷ شورای محترم…

آگهی مناقصه ساخت بوستان جهاد

آگهی مناقصه ساخت بوستان جهاد

توضیحات سند:  ((آگهی مناقصه عمومی)) شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس بودجه مصوب شماره ۱۹/۷/۵/ش مورخ ۱۵/۱/۹۷ شورای محترم…

آگهی مناقصه عمومی ممیزی بخشی از سطح شهر

آگهی مناقصه عمومی ممیزی بخشی از سطح شهر

توضیحات سند:   ((آگهی مناقصه عمومی)) شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس مصوبه شماره ۴۹۹/۷/۵/ش مورخ  ۱۱/۰۴/۹۷ شورای محترم اسلامی…