آگهی مناقصه عمومی احداث ساختمان ایستگاه آتش نشانی شماره ۶

آگهی مناقصه عمومی احداث ساختمان ایستگاه آتش نشانی شماره ۶

شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس مصوبه شماره ۵۷۶ مورخ ۹۹/۶/۲۴ شورای محترم اسلامی شهر، احداث ساختمان ایستگاه آتش…

آگهی تجدید مناقصه عمومی دوم نسبت به احداث ساختمان اداری شورای اسلامی شهر رفسنجان واقع در نبش میدان حضرت ولیعصر (عج)

آگهی تجدید مناقصه عمومی دوم نسبت به احداث ساختمان اداری شورای اسلامی شهر رفسنجان واقع در نبش میدان حضرت ولیعصر (عج)

(آگهی تجدید مناقصه عمومی)

آگهی تجدید مناقصه عمومی، نسبت به احداث ساختمان اداری شورای اسلامی شهر رفسنجان

آگهی تجدید مناقصه عمومی، نسبت به احداث ساختمان اداری شورای اسلامی شهر رفسنجان

شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس بودجه مصوب شماره ۱۴۴۰ مورخ۹۸/۱۲/۲۷شورای محترم اسلامی شهر ، نسبت به احداث ساختمان…

آگهی  تجدید مناقصه عمومی نسبت به خط کشی محوری

آگهی تجدید مناقصه عمومی نسبت به خط کشی محوری

اگهی تجدید مناقصه

آگهی مناقصه عمومی تکمیل فاز اول ضلع شمال مرکز تجاری واقع در خیابان حافظ

آگهی مناقصه عمومی تکمیل فاز اول ضلع شمال مرکز تجاری واقع در خیابان حافظ

شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس بودجه مصوب شماره ۱۴۴۰ مورخ۹۸/۱۲/۲۸شورای محترم اسلامی شهر ، نسبت به تکمیل فاز…

اگهی مناقصه عمومی نسبت به اجرای عملیات پیاده روسازی خیابان مالک اشتر

اگهی مناقصه عمومی نسبت به اجرای عملیات پیاده روسازی خیابان مالک اشتر

اگهی مناقصه عمومی

اگهی مناقصه عمومی نسبت به اجرای عملیات پیاده روسازی خیابان کارگر

اگهی مناقصه عمومی نسبت به اجرای عملیات پیاده روسازی خیابان کارگر

اگهی مناقصه عمومی

اگهی مناقصه عمومی نسبت به پیاده رو سازی خیابان شهید میرزایی

اگهی مناقصه عمومی نسبت به پیاده رو سازی خیابان شهید میرزایی

اگهی مناقصه عمومی

آگهی مناقصه عمومی نسبت به اجرای عملیات پیاده روسازی خیابان بسیج

آگهی مناقصه عمومی نسبت به اجرای عملیات پیاده روسازی خیابان بسیج

شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس بودجه مصوب شماره ۱۴۴۰ مورخ۹۸/۱۲/۲۷شورای محترم اسلامی شهر ، نسبت به اجرای عملیات…

آگهی مناقصه عمومی نسبت به اجرای پروژه پیاده رو سازی خیابان شهید مصطفی خمینی

آگهی مناقصه عمومی نسبت به اجرای پروژه پیاده رو سازی خیابان شهید مصطفی خمینی

شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس بودجه مصوب شماره ۱۴۴۰ مورخ۹۸/۱۲/۲۷ شورای محترم اسلامی شهر ، نسبت به اجرای…