آگهی مناقصه عمومی بوستان واقع در خیابان دستغیب

آگهی مناقصه عمومی بوستان واقع در خیابان دستغیب

((آگهی مناقصه عمومی))

آگهی مناقصه عمومی حسابرسی شهرداری

آگهی مناقصه عمومی حسابرسی شهرداری

اگهی مناقصه عمومی

آگهی مناقصه عمومی پروژه ساماندهی گذرگاه فرهنگی، تفریحی بلوار امام رضا (ع

آگهی مناقصه عمومی پروژه ساماندهی گذرگاه فرهنگی، تفریحی بلوار امام رضا (ع

(آگهی مناقصه عمومی)

آگهی مناقصه عمومی خط کشی شریان های اصلی ومعابرعمومی

آگهی مناقصه عمومی خط کشی شریان های اصلی ومعابرعمومی

آگهی مناقصه عمومی

آگهی تجدید مناقصه عمومی پروژه طرح باز افرینی خیابان شهید ارجمندی

آگهی تجدید مناقصه عمومی پروژه طرح باز افرینی خیابان شهید ارجمندی

((آگهی تجدید مناقصه عمومی))

آگهی تجدیدمناقصه عمومی پروژه طرح بازآفرینی خیابان شهید محمدی نژاد

آگهی تجدیدمناقصه عمومی پروژه طرح بازآفرینی خیابان شهید محمدی نژاد

((آگهی تجدید مناقصه عمومی))

مناقصه عمومی باز آفرینی خیابان شهید ارجمندی

مناقصه عمومی باز آفرینی خیابان شهید ارجمندی

    ((آگهی  مناقصه عمومی)) شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس بودجه مصوب سال ۱۳۹۸  شورای محترم اسلامی شهر،…

مناقصه عمومی باز افرینی خیابان شهید محمدی نژاد

مناقصه عمومی باز افرینی خیابان شهید محمدی نژاد

فایل های پیوست ش۵ (۱۷ kB)ش۶ (۱۸ kB)ش۷ (۱۶ kB)ش۸ (۱۵ kB)فرم۱ (۱۶ kB)فرم۲ (۱۷ kB)فرم۳ (۱۶ kB)فرم۴ (۸ kB)ش۱…

آگهی مناقصه عمومی نصب تابلوهای راهنمای مسیر

آگهی مناقصه عمومی نصب تابلوهای راهنمای مسیر

  (آگهی مناقصه عمومی)   شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس بودجه مصوب سال ۱۳۹۸ شورای محترم اسلامی شهر،…

آگهی تجدید مناقصه عمومی پیاده روسازی خیابان امیر کبیر حدفاصل تقاطع بلوار طالقانی تا تقاطع خیابان شهید نوری

آگهی تجدید مناقصه عمومی پیاده روسازی خیابان امیر کبیر حدفاصل تقاطع بلوار طالقانی تا تقاطع خیابان شهید نوری

  ((آگهی تجدید مناقصه عمومی)) شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس بودجه مصوب سال ۱۳۹۸ شورای محترم اسلامی شهر،…