آگهی تجدید مزایده عمومی نسبت به فروش  ضایعات وملزومات اداری اسقاطی

آگهی تجدید مزایده عمومی نسبت به فروش ضایعات وملزومات اداری اسقاطی

آگهی تجدید مزایده عمومی

آگهی مزایده عمومی شهرداری رفسنجان نسبت به فروش اسقاطی ها

آگهی مزایده عمومی شهرداری رفسنجان نسبت به فروش اسقاطی ها

آگهی مزایده عمومی

آگهی مناقصه عمومی احداث بوستان واقع در خیابان ۱۵ خرداد

آگهی مناقصه عمومی احداث بوستان واقع در خیابان ۱۵ خرداد

شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس بودجه مصوب شورای محترم اسلامی شهر، احداث بوستان واقع در خیابان ۱۵ خرداد…

آگهی مناقصه عمومی مربوط به نگهداری فضاهای سبز غرب رودخانه شور

آگهی مناقصه عمومی مربوط به نگهداری فضاهای سبز غرب رودخانه شور

آگهی مناقصه عمومی

آگهی مناقصه عمومی مربوط به نگهداری فضاهای سبز میدان یادگار امام {ره}

آگهی مناقصه عمومی مربوط به نگهداری فضاهای سبز میدان یادگار امام {ره}

آگهی مناقصه عمومی

آگهی مناقصه عمومی مربوط به نگهداری فضاهای سبز پارک مادر

آگهی مناقصه عمومی مربوط به نگهداری فضاهای سبز پارک مادر

آگهی مناقصه عمومی

آگهی مناقصه عمومی مربوط به نگهداری فضاهای سبز پارک مطهری

آگهی مناقصه عمومی مربوط به نگهداری فضاهای سبز پارک مطهری

آگهی مناقصه عمومی

آگهی مناقصه عمومی مربوط به نگهداری فضاهای سبزپارک جوان

آگهی مناقصه عمومی مربوط به نگهداری فضاهای سبزپارک جوان

(آگهی مناقصه عمومی)

آگهی مناقصه عمومی مربوط به نگهداری فضاهای سبزپارک بهشت

آگهی مناقصه عمومی مربوط به نگهداری فضاهای سبزپارک بهشت

آگهی مناقصه عمومی

آگهی مناقصه عمومی خرید پایه چراغ جهت روشنایی

آگهی مناقصه عمومی خرید پایه چراغ جهت روشنایی

آگهی مناقصه عمومی