آگهی مناقصه عمومی حصارکشی املاک شهرداری و زمین های بلاصاحب( با دیوارهای پیش ساخته)

آگهی مناقصه عمومی حصارکشی املاک شهرداری و زمین های بلاصاحب( با دیوارهای پیش ساخته)

آگهی مناقصه عمومی شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس مصوبه شماره ۱۸۳۱ مورخ ۹۷/۱۲/۱۱ شورای محترم اسلامی شهر، حصارکشی…

آگهی تجدید مزایده عمومی فروش یکدستگاه خودرو تاکسی پژو ۴۰۵

آگهی تجدید مزایده عمومی فروش یکدستگاه خودرو تاکسی پژو ۴۰۵

     (آگهی تجدید مزایده عمومی)  شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس مصوبه شماره ۹۱۶/۷/۵/ش مورخ ۹۶/۱۱/۳۰ شورای محترم…

آگهی تجدید مناقصه عمومی ساخت شهرداری منطقه ۱

آگهی تجدید مناقصه عمومی ساخت شهرداری منطقه ۱

(آگهی تجدید مناقصه عمومی) شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس بودجه مصوب سال ۱۳۹۸   شورای محترم اسلامی شهر،پروژه احداث…

آگهی مناقصه عمومی امور مربوط به نگه داری بوستان مادر

آگهی مناقصه عمومی امور مربوط به نگه داری بوستان مادر

(آگهی مناقصه عمومی) شهرداری رفسنجان در نظر دارد به استناد مجوز  شماره ۱۶۷۳ مورخ ۲۵/۱۰/۹۷ و شماره۱۶۹۲ مورخ ۳۰/۱۰/۹۷ شورای…

آگهی مناقصه عمومی امور مربوط به نگه داری بوستان جوان

آگهی مناقصه عمومی امور مربوط به نگه داری بوستان جوان

(آگهی مناقصه عمومی) شهرداری رفسنجان در نظر دارد به استناد مجوز  شماره ۱۶۷۳ مورخ ۲۵/۱۰/۹۷ و شماره۱۶۹۲ مورخ ۳۰/۱۰/۹۷ شورای…

آگهی مناقصه عمومی امور مربوط به نگه داری بوستان بهشت

آگهی مناقصه عمومی امور مربوط به نگه داری بوستان بهشت

آگهی مناقصه عمومی) شهرداری رفسنجان در نظر دارد به استناد مجوز  شماره ۱۶۷۳ مورخ ۲۵/۱۰/۹۷ و شماره۱۶۹۲ مورخ ۳۰/۱۰/۹۷ شورای…

آگهی مناقصه عمومی امور مربوط به نگه داری بوستان مطهری

آگهی مناقصه عمومی امور مربوط به نگه داری بوستان مطهری

(آگهی مناقصه عمومی) شهرداری رفسنجان در نظر دارد به استناد مجوز  شماره ۱۶۷۳ مورخ ۲۵/۱۰/۹۷ و شماره۱۶۹۲ مورخ ۳۰/۱۰/۹۷ شورای…

آگهی  مناقصه عمومی ساخت بوستان مفتح

آگهی مناقصه عمومی ساخت بوستان مفتح

((آگهی  مناقصه عمومی)) شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس بودجه مصوبه شماره ۱۹/۷/۵/ش مورخ ۱۵/۰۱/۹۷ شورای محترم اسلامی شهر،…

آگهی مناقصه عمومی پیاده رو سازی خیابان کارگر

آگهی مناقصه عمومی پیاده رو سازی خیابان کارگر

((آگهی  مناقصه عمومی)) شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس بودجه مصوبه شماره ۱۹/۷/۵/ش مورخ ۱۵/۰۱/۹۷ شورای محترم اسلامی شهر،…

آگهی مناقصه عمومی پیاده رو سازی خیابان حجت

آگهی مناقصه عمومی پیاده رو سازی خیابان حجت

((آگهی  مناقصه عمومی)) شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس بودجه مصوبه شماره ۱۹/۷/۵/ش مورخ ۱۵/۰۱/۹۷ شورای محترم اسلامی شهر،…