آگهی مناقصه عمومی امور مربوط به نگه داری بوستان مادر

آگهی مناقصه عمومی امور مربوط به نگه داری بوستان مادر

(آگهی مناقصه عمومی) شهرداری رفسنجان در نظر دارد به استناد مجوز  شماره ۱۶۷۳ مورخ ۲۵/۱۰/۹۷ و شماره۱۶۹۲ مورخ ۳۰/۱۰/۹۷ شورای…

آگهی مناقصه عمومی امور مربوط به نگه داری بوستان جوان

آگهی مناقصه عمومی امور مربوط به نگه داری بوستان جوان

(آگهی مناقصه عمومی) شهرداری رفسنجان در نظر دارد به استناد مجوز  شماره ۱۶۷۳ مورخ ۲۵/۱۰/۹۷ و شماره۱۶۹۲ مورخ ۳۰/۱۰/۹۷ شورای…

آگهی مناقصه عمومی امور مربوط به نگه داری بوستان بهشت

آگهی مناقصه عمومی امور مربوط به نگه داری بوستان بهشت

آگهی مناقصه عمومی) شهرداری رفسنجان در نظر دارد به استناد مجوز  شماره ۱۶۷۳ مورخ ۲۵/۱۰/۹۷ و شماره۱۶۹۲ مورخ ۳۰/۱۰/۹۷ شورای…

آگهی مناقصه عمومی امور مربوط به نگه داری بوستان مطهری

آگهی مناقصه عمومی امور مربوط به نگه داری بوستان مطهری

(آگهی مناقصه عمومی) شهرداری رفسنجان در نظر دارد به استناد مجوز  شماره ۱۶۷۳ مورخ ۲۵/۱۰/۹۷ و شماره۱۶۹۲ مورخ ۳۰/۱۰/۹۷ شورای…

آگهی  مناقصه عمومی ساخت بوستان مفتح

آگهی مناقصه عمومی ساخت بوستان مفتح

((آگهی  مناقصه عمومی)) شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس بودجه مصوبه شماره ۱۹/۷/۵/ش مورخ ۱۵/۰۱/۹۷ شورای محترم اسلامی شهر،…

آگهی مناقصه عمومی پیاده رو سازی خیابان کارگر

آگهی مناقصه عمومی پیاده رو سازی خیابان کارگر

((آگهی  مناقصه عمومی)) شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس بودجه مصوبه شماره ۱۹/۷/۵/ش مورخ ۱۵/۰۱/۹۷ شورای محترم اسلامی شهر،…

آگهی مناقصه عمومی پیاده رو سازی خیابان حجت

آگهی مناقصه عمومی پیاده رو سازی خیابان حجت

((آگهی  مناقصه عمومی)) شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس بودجه مصوبه شماره ۱۹/۷/۵/ش مورخ ۱۵/۰۱/۹۷ شورای محترم اسلامی شهر،…

اگهی  مناقصه عمومی پیاده روسازی بلوار هجرت

اگهی مناقصه عمومی پیاده روسازی بلوار هجرت

((آگهی  مناقصه عمومی)) شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس بودجه مصوبه شماره ۱۹/۷/۵/ش مورخ ۱۵/۰۱/۹۷ شورای محترم اسلامی شهر،…

آگهی مناقصه عمومی

آگهی مناقصه عمومی

توضیحات سند:   شهرداری رفسنجان  در نظر  دارد بر اساس مصوبه شماره  ۷۱ مورخ ۹۴/۲/۱۳  شورای محترم اسلامی شهر، اجرای ساخت…

آگهی مناقصه بیمه گروهی مازاد درمان ( تکمیلی) کارکنان شهرداری

آگهی مناقصه بیمه گروهی مازاد درمان ( تکمیلی) کارکنان شهرداری

توضیحات سند:     ((آگهی مناقصه عمومی)) شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس آئین نامه رفاهی کارکنان شهرداری شماره ۱۰۰۱/۷/۵/ش…