آگهی تجدید مناقصه عمومی پیاده روسازی خیابان امیر کبیر حدفاصل تقاطع بلوار طالقانی تا تقاطع خیابان شهید نوری

آگهی تجدید مناقصه عمومی پیاده روسازی خیابان امیر کبیر حدفاصل تقاطع بلوار طالقانی تا تقاطع خیابان شهید نوری

  ((آگهی تجدید مناقصه عمومی)) شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس بودجه مصوب سال ۱۳۹۸ شورای محترم اسلامی شهر،…

آگهی تجدید مناقصه عمومی پیاده روسازی خیابان امیرکبیر حدفاصل تقاطع شهید بهشتی تا بلوار طالقانی

آگهی تجدید مناقصه عمومی پیاده روسازی خیابان امیرکبیر حدفاصل تقاطع شهید بهشتی تا بلوار طالقانی

  ((آگهی تجدید مناقصه عمومی)) شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس بودجه مصوب سال ۱۳۹۸ شورای محترم اسلامی شهر،…

آگهی تجدید مناقصه عمومی پیاده روسازی خیابان ایت الله سعیدی

آگهی تجدید مناقصه عمومی پیاده روسازی خیابان ایت الله سعیدی

((آگهی تجدید مناقصه عمومی)) شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس بودجه مصوب سال ۱۳۹۸ شورای محترم اسلامی شهر،  اجرای…

مناقصه رنگ آمیزی جداول و نیوجرسی های سطح شهر

مناقصه رنگ آمیزی جداول و نیوجرسی های سطح شهر

  (آگهی مناقصه عمومی)   شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس بودجه مصوب سال ۱۳۹۸ شورای محترم اسلامی شهر،…

آگهی مناقصه عمومی پیاد ه روسازی خیابان شهید خالویی حدفاصل میدان شهید پرتوی تا تقاطع خیابان اندیشه

آگهی مناقصه عمومی پیاد ه روسازی خیابان شهید خالویی حدفاصل میدان شهید پرتوی تا تقاطع خیابان اندیشه

((آگهی  مناقصه عمومی)) شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس بودجه مصوب سال ۱۳۹۸ شورای محترم اسلامی شهر،  اجرای عملیات۱-…

آگهی مناقصه عمومی پیاده روسازی  خیابان ثارالله حدفاصل تقاطع خیابان امام خمینی (ره) تا تقاطع خیابان کارگر

آگهی مناقصه عمومی پیاده روسازی خیابان ثارالله حدفاصل تقاطع خیابان امام خمینی (ره) تا تقاطع خیابان کارگر

((آگهی  مناقصه عمومی)) شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس بودجه مصوب سال ۱۳۹۸ شورای محترم اسلامی شهر،  اجرای عملیات۱-…

آگهی مناقصه عمومی پیاده روسازی خیابان ایت الله صدر

آگهی مناقصه عمومی پیاده روسازی خیابان ایت الله صدر

((آگهی  مناقصه عمومی)) شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس بودجه مصوب سال ۱۳۹۸ شورای محترم اسلامی شهر،  اجرای عملیات۱-…

آگهی مناقصه عمومی پیاده روسازی خیابان امام

آگهی مناقصه عمومی پیاده روسازی خیابان امام

((آگهی  مناقصه عمومی)) شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس بودجه مصوب سال ۱۳۹۸ شورای محترم اسلامی شهر،  اجرای عملیات۱-…

آگهی مناقصه عمومی احداث بوستان شهرک ولایت

آگهی مناقصه عمومی احداث بوستان شهرک ولایت

((آگهی  مناقصه عمومی)) شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس بودجه مصوب سال ۱۳۹۸ شورای محترم اسلامی شهر،  اجرای عملیات۱-…

آگهی مناقصه عمومی ساخت مخزن مدفون

آگهی مناقصه عمومی ساخت مخزن مدفون

 ((آگهی مناقصه عمومی)) شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس بودجه مصوبه سال ۱۳۹۸ شورای محترم اسلامی شهر، ساخت مخزن…