اگهی مناقصه عمومی نسبت به احداث پل واقع در بلوار زیتون

اگهی مناقصه عمومی نسبت به احداث پل واقع در بلوار زیتون

اگهی مناقصه عمومی

آگهی تجدیدمناقصه عمومی امورمربوط به  نگهبانی ، نگهداری محدوده  فضاهای سبزپارک بانوان

آگهی تجدیدمناقصه عمومی امورمربوط به نگهبانی ، نگهداری محدوده فضاهای سبزپارک بانوان

آگهی تجدیدمناقصه عمومی

آگهی تجدید مناقصه عمومی نسبت به بیمه گروهی مازاد درمان ( تکمیلی) کارکنان شهرداری

آگهی تجدید مناقصه عمومی نسبت به بیمه گروهی مازاد درمان ( تکمیلی) کارکنان شهرداری

اگهی تجدید مناقصه عمومی

آگهی تجدید مناقصه عمومی، نسبت به احداث بوستان واقع در خیابان شهید محمدی ( محله  کریم آباد )

آگهی تجدید مناقصه عمومی، نسبت به احداث بوستان واقع در خیابان شهید محمدی ( محله کریم آباد )

اگهی تجدید مناقصه عمومی

آگهی  تجدید مناقصه عمومی نسبت به تکمیل مقبره های خانوادگی واقع در آرامستان

آگهی تجدید مناقصه عمومی نسبت به تکمیل مقبره های خانوادگی واقع در آرامستان

شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس بودجه مصوب شماره ۱۴۴۰ مورخ ۲۸/۱۲/۹۸ شورای محترم اسلامی شهر ، نسبت به…

آگهی تجدید مناقصه عمومی نسبت به احداث بوستان واقع در حاشیه بلوار شهید مطهری

آگهی تجدید مناقصه عمومی نسبت به احداث بوستان واقع در حاشیه بلوار شهید مطهری

آگهی تجدید مناقصه عمومی

آگهی مناقصه عمومی مربوط به امور نگهبانی ونگهداری فضای سبز شهرداری

آگهی مناقصه عمومی مربوط به امور نگهبانی ونگهداری فضای سبز شهرداری

شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس بودجه مصوب شماره ۱۴۴۰ مورخ ۹۸/۱۲/۲۷ شورای محترم اسلامی شهر ، مربوط به…

آگهی مناقصه عمومی نسبت به احداث بوستان واقع در حاشیه بلوار شهید مطهری

آگهی مناقصه عمومی نسبت به احداث بوستان واقع در حاشیه بلوار شهید مطهری

آگهی مناقصه عمومی،

آگهی مناقصه عمومی نسبت به احداث بوستان واقع در خیابان شهید محمدی ( محله  کریم آباد )

آگهی مناقصه عمومی نسبت به احداث بوستان واقع در خیابان شهید محمدی ( محله کریم آباد )

آگهی مناقصه عمومی

آگهی مناقصه عمومی نسبت به احداث بوستان واقع در خیابان نظام مهندسی

آگهی مناقصه عمومی نسبت به احداث بوستان واقع در خیابان نظام مهندسی

آگهی مناقصه عمومی