نوع: مزایده
آخرین مهلت دریافت اسناد: چهارشنبه, ۲۱ تير, ۱۳۹۶
آخرین مهلت تحویل پاکات: چهارشنبه, ۲۱ تير, ۱۳۹۶
زمان بازگشایی پاکات: پنجشنبه, ۲۲ تير, ۱۳۹۶
  • منشتر شده در: ۱۳۹۷/۰۴/۰۴
  • توسط: سید مرتضی مهدوی
  • تعداد بازید: ۲۴۹
توضیحات سند: 

 شهرداری رفسنجان در نظر دارد نسبت به فروش تعدادی  قطعه زمین با کاربری مسکونی، تجاری، انبار و آموزشی از طریق برگزاری مزایده عمومی اقدام نماید. لذا  از کلیه متقاضیان دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد و اطلاع از شرایط شرکت در مزایده به دفتر امور قراردادها واقع در شهرداری مرکزی به آدرس رفسنجان – خیابان تختی یا به نشانی www.rafsanjan.ir مراجعه و پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ ۹۶/۴/۲۱ به دبیرخانه شهرداری مرکزی تسلیم نمایند. ضمناً شهرداری در رد یا قبول تمام یا هر یک از پیشنهادات مختار است.

روابط عمومی شهرداری رفسنجان


جهت شرکت در این مناقصه یا مزایده فرم زیر را پر کنید