نوع: مناقصه
محل تحویل اسناد: دبیرخانه شهرداری مرکزی
آخرین مهلت دریافت اسناد: شنبه, ۲۸ مهر, ۱۳۹۷
آخرین مهلت تحویل پاکات: شنبه, ۲۸ مهر, ۱۳۹۷
زمان بازگشایی پاکات: يكشنبه, ۲۹ مهر, ۱۳۹۷
  • منشتر شده در: ۱۳۹۷/۰۷/۲۲
  • توسط: سید مرتضی مهدوی
  • تعداد بازید: ۱۶۲

توضیحات سند: 

(آگهی مناقصه عمومی)

شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس بودجه مصوبه شماره ۱۹/۷/۵/ش مورخ ۱۵/۰۱/۹۷ شورای محترم اسلامی شهر،پروژه احداث فضای سبز حاشیه بلوار هجرت را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا از کلیه متقاضیان دارای صلاحیت که تجربه و توانایی انجام کار را دارند، دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد و اطلاع از شرایط شرکت در مناقصه به دفتر امور قراردادها واقع در شهرداری مرکزی به آدرس رفسنجان، خیابان تختی یا به نشانی اینترنتی www.rafsanjan.ir مراجعه و پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۲۸/۰۷/۹۷  به دبیرخانه شهرداری مرکزی تسلیم نمایند. ضمناً شهرداری در رد یا قبول تمام یا هریک از پیشنهادات مختار است.

روابط عمومی شهرداری رفسنجان


جهت شرکت در این مناقصه یا مزایده فرم زیر را پر کنید