سه شنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۵ − ۱۳:۱۸

آگهی مزایده عمومی بهره برداري از تابلوهاي تبليغاتي در سطح شهر

نوع: 
مزایده
محل تحویل اسناد: 
دبيرخانه شهرداري مركزي
آخرین مهلت دریافت اسناد: 
دوشنبه, ۱۶ اسفند, ۱۳۹۵
آخرین مهلت تحویل پاکات: 
دوشنبه, ۱۶ اسفند, ۱۳۹۵
زمان بازگشایی پاکات: 
سه شنبه, ۱۷ اسفند, ۱۳۹۵
توضیحات سند: 

شهرداري رفسنجان در نظر دارد بر اساس مصوبه شماره ۲۶۹/۱۱/۴/ش مورخ ۹۵/۱۱/۲ شوراي محترم اسلامی شهر، بهره برداري از تابلوهاي تبليغاتي در سطح شهر را از طريق برگزاري مزايده عمومي به بخش خصوصي واگذار نمايد . لذا از کلیه موسسات  واجد شرایط وواجد صلاحيت که تجربه و توانايي انجام كار را  دارند ، دعوت بعمل  مي آيد جهت دريافت اسناد و اطلاع از شرايط  شركت در مزايده به دفتر امور قراردادها واقع در شهرداري مركزي به آدرس رفسنجان  خيابان تختي يا به نشانی www.rafsanjan.ir مراجعه و پيشنهادات خود را تا پايان وقت اداري روز دوشنبه مورخ ۹۵/۱۲/۱۶ به دبيرخانه شهرداري مركزي تسليم نمايند. ضمناً شهرداری در رد یا قبول تمام یا هریک از پیشنهادات مختار است .

روابط عمومي شهرداري رفسنجان