يكشنبه ۲۰ فروردين ۱۳۹۶ − ۱۳:۳۴

آگهي تجدید مزايده عمومي بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی

فایل مربوطه: 
پیوستاندازه
PDF icon تبلیغاتی۱۹۷.۰۶ کیلوبایت
PDF icon سرمایه گذاری۱۳۹.۰۷ کیلوبایت
PDF icon شرایط تجدید مزایده تابلوهای تبلیغاتی۱۰۰.۱۵ کیلوبایت
نوع: 
مزایده
محل تحویل اسناد: 
دبيرخانه شهرداري مركزي
آخرین مهلت دریافت اسناد: 
شنبه, ۲ ارديبهشت, ۱۳۹۶
آخرین مهلت تحویل پاکات: 
يكشنبه, ۳ ارديبهشت, ۱۳۹۶
زمان بازگشایی پاکات: 
يكشنبه, ۳ ارديبهشت, ۱۳۹۶
توضیحات سند: 

شهرداري رفسنجان در نظر دارد بر اساس مصوبه شماره ۴/۱۱/۲۶۹ ش مورخ ۹۵/۱۱/۲ شوراي محترم اسلامی شهر، بهره برداري از تابلوهاي تبليغاتي در سطح شهر را از طريق برگزاري مزايده عمومي به بخش خصوصي واگذار نمايد . لذا از کلیه موسسات تبلیغاتی واجد شرایط و واجد صلاحيت که تجربه و توانايي انجام كار را  دارند ، دعوت بعمل  مي آيد جهت دريافت اسناد و اطلاع از شرايط  شركت در مزايده به دفتر امور قراردادها واقع در شهرداري مركزي به آدرس رفسنجان - خيابان تختي يا به نشانی www.rafsanjan.ir مراجعه و پيشنهادات خود را تا پايان وقت اداري روز شنبه مورخ ۹۶/۲/۲ به دبيرخانه شهرداري مركزي تسليم نمايند. ضمناً شهرداری در رد یا قبول تمام یا هریک از پیشنهادات مختار است .

روابط عمومي شهرداري رفسنجان