يكشنبه ۲۰ فروردين ۱۳۹۶ − ۱۳:۳۹

آگهي مزايده عمومي فروش زمين

فایل مربوطه: 
پیوستاندازه
PDF icon لیست زمین ها۱۲۷.۸۳ کیلوبایت
PDF icon شرایط شرکت درمزایده ۳۳ قطعه زمین شهرداری۶۴.۳۹ کیلوبایت
PDF icon فرم ۱۰۰۷۵.۱۸ کیلوبایت
نوع: 
مزایده
محل تحویل اسناد: 
دبيرخانه شهرداري مركزي
آخرین مهلت دریافت اسناد: 
يكشنبه, ۱۰ ارديبهشت, ۱۳۹۶
آخرین مهلت تحویل پاکات: 
دوشنبه, ۱۱ ارديبهشت, ۱۳۹۶
زمان بازگشایی پاکات: 
دوشنبه, ۱۱ ارديبهشت, ۱۳۹۶
توضیحات سند: 

 شهرداري رفسنجان در نظر دارد بر اساس مصوبه  شماره ۳۵/۱۱/۴/ش مورخ ۱۶/۱/۹۶ شوراي محترم اسلامي شهر، نسبت به فروش ۳۳ قطعه زمين با کاربری مسکونی ، تجاری  وآموزشی از طريق برگزاری مزايده عمومی به شرح ليست ذيل اقدام نمايد. لذا  از كليه متقاضيان دعوت بعمل می آید  جهت دريافت اسناد و اطلاع از شرايط شركت در مزايده به دفتر امور قراردادها واقع در شهرداری مرکزی  به آدرس رفسنجان-  خيابان تختي یا به نشانی  www.rafsanjan.ir مراجعه و پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ ۱۰/۲/۹۶ به دبیرخانه شهرداری مرکزی تسلیم نمايند. ضمناً شهرداري در رد يا قبول تمام يا هر يك از پيشنهادات مختار است.

روابط عمومي شهرداري رفسنجان