يكشنبه ۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۶ − ۱۱:۳۲

آگهی تجدید مزایده عمومی فروش زمین

فایل مربوطه: 
پیوستاندازه
PDF icon لیست زمین ها۱۷۳.۳۷ کیلوبایت
نوع: 
مزایده
محل تحویل اسناد: 
دبيرخانه شهرداري مركزي
آخرین مهلت دریافت اسناد: 
سه شنبه, ۲ خرداد, ۱۳۹۶
آخرین مهلت تحویل پاکات: 
چهارشنبه, ۳ خرداد, ۱۳۹۶
زمان بازگشایی پاکات: 
چهارشنبه, ۳ خرداد, ۱۳۹۶
توضیحات سند: 

 شهرداري رفسنجان در نظر دارد بر اساس مصوبه  شماره ۳۵/۱۱/۴/ش مورخ ۹۶/۱/۱۶ شوراي محترم اسلامي شهر، نسبت به فروش ۳۲ قطعه زمين با کاربری مسکونی ، تجاری  وآموزشی   از طريق برگزاری تجدید مزايده عمومی به شرح ليست ذيل اقدام نمايد. لذا  از كليه متقاضيان دعوت بعمل می آید  جهت دريافت اسناد واطلاع از شرايط شركت در مزايده به دفتر امور قراردادها واقع در شهرداری مرکزی  به آدرس رفسنجان-  خيابان تختي یا به نشانی  www.rafsanjan.ir مراجعه و پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ ۹۶/۳/۲ به دبیرخانه شهرداری مرکزی تسلیم نمايند. ضمناً شهرداري در رد يا قبول تمام يا هر يك از پيشنهادات مختار است.

روابط عمومي شهرداري رفسنجان