يكشنبه ۴ تير ۱۳۹۶ − ۰۷:۵۴

آگهي مزايده عمومي اراضی شهرداری رفسنجان

فایل مربوطه: 
پیوستاندازه
PDF icon دانلود لیست زمین ها۱.۵۲ مگابایت
PDF icon دانلود کروکی زمین ها۲۳.۰۵ مگابایت
نوع: 
مزایده
آخرین مهلت دریافت اسناد: 
چهارشنبه, ۲۱ تير, ۱۳۹۶
آخرین مهلت تحویل پاکات: 
چهارشنبه, ۲۱ تير, ۱۳۹۶
زمان بازگشایی پاکات: 
پنجشنبه, ۲۲ تير, ۱۳۹۶
توضیحات سند: 

 شهرداري رفسنجان در نظر دارد نسبت به فروش تعدادی  قطعه زمين با کاربری مسکونی، تجاری، انبار و آموزشی از طريق برگزاری مزايده عمومی اقدام نمايد. لذا  از كليه متقاضيان دعوت بعمل می آید جهت دريافت اسناد و اطلاع از شرايط شركت در مزايده به دفتر امور قراردادها واقع در شهرداری مرکزی به آدرس رفسنجان - خيابان تختي یا به نشانی www.rafsanjan.ir مراجعه و پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ ۹۶/۴/۲۱ به دبیرخانه شهرداری مرکزی تسلیم نمايند. ضمناً شهرداري در رد يا قبول تمام يا هر يك از پيشنهادات مختار است.

روابط عمومي شهرداري رفسنجان