يكشنبه ۲۵ تير ۱۳۹۶ − ۰۸:۱۲

آگهي تجدید مزايده عمومي اراضی شهرداری رفسنجان

فایل مربوطه: 
پیوستاندازه
PDF icon دانلود لیست زمین ها۱.۸۸ مگابایت
نوع: 
مزایده
آخرین مهلت دریافت اسناد: 
چهارشنبه, ۴ مرداد, ۱۳۹۶
آخرین مهلت تحویل پاکات: 
پنجشنبه, ۵ مرداد, ۱۳۹۶
زمان بازگشایی پاکات: 
پنجشنبه, ۵ مرداد, ۱۳۹۶
توضیحات سند: 

نظر به استقبال گسترده و بنا به درخواست همشهریان محترم ،شهرداري رفسنجان  بر اساس مصوبه شماره ۴/۱۱/۲۱۴/ش مورخ ۹۶/۴/۳  شورای محترم اسلامی شهر، نسبت به فروش تعدادی  قطعه زمين با کاربری مسکونی، تجاری، انبار و آموزشی از طريق برگزاری مزايده عمومی اقدام نمايد. لذا  از كليه متقاضيان دعوت بعمل می آید جهت دريافت اسناد و اطلاع از شرايط شركت در مزايده به  واحدهای املاک و امور قراردادها  واقع در شهرداری مرکزی به آدرس رفسنجان - خيابان تختي یا به نشانی www.rafsanjan.ir مراجعه و پیشنهادات خود را تا پایان  وقت اداری روز چهارشنبه مورخ ۹۶/۵/۴ به دبیرخانه شهرداری مرکزی تسلیم نمايند. ضمناً شهرداري در رد يا قبول تمام يا هر يك از پيشنهادات مختار است.