يكشنبه ۸ مرداد ۱۳۹۶ − ۱۱:۱۷

آگهي تجدید مزايده عمومي اراضی شهرداری رفسنجان

فایل مربوطه: 
پیوستاندازه
PDF icon لیست زمین ها۲.۱ مگابایت
نوع: 
مزایده
محل تحویل اسناد: 
دبیرخانه شهرداری مرکزی
آخرین مهلت دریافت اسناد: 
چهارشنبه, ۱۸ مرداد, ۱۳۹۶
آخرین مهلت تحویل پاکات: 
چهارشنبه, ۱۸ مرداد, ۱۳۹۶
زمان بازگشایی پاکات: 
پنجشنبه, ۱۹ مرداد, ۱۳۹۶
توضیحات سند: 
شهرداري رفسنجان در نظر دارد  بر اساس مصوبه شماره ۴/۱۱/۲۱۴/ ش مورخ ۹۶/۴/۳ شورای محترم اسلامی شهر، نسبت به فروش تعدادی  قطعه زمين با کاربری مسکونی، تجاری، انبار و آموزشی از طريق برگزاری مزايده عمومی اقدام نمايد. لذا  از كليه متقاضيان دعوت بعمل می آید جهت دريافت اسناد و اطلاع از شرايط شركت در مزايده به  واحدهای املاک و امور قراردادها  واقع در شهرداری مرکزی به آدرس رفسنجان - خيابان تختي یا به نشانی www.rafsanjan.ir مراجعه و پیشنهادات خود را تا پایان  وقت اداری روز چهارشنبه مورخ ۹۶/۵/۱۸  به دبیرخانه شهرداری مرکزی تسلیم نمايند. ضمناً شهرداري در رد يا قبول تمام يا هر يك از پيشنهادات مختار است.
روابط عمومي شهرداري رفسنجان