دوشنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۶ − ۱۰:۲۳

آگهي مناقصه عمومی اجرای خط کشی محوری، شریانهای اصلی و معابرعمومی (نوبت دوم)

فایل مربوطه: 
پیوستاندازه
PDF icon shryt_shrkht_dr_mnqsh_kht_khshy_mbr_sl_1396.pdf۱۰۷.۵۴ کیلوبایت
نوع: 
مناقصه
محل تحویل اسناد: 
دبیرخانه شهرداری مرکزی
آخرین مهلت دریافت اسناد: 
چهارشنبه, ۲۶ مهر, ۱۳۹۶
آخرین مهلت تحویل پاکات: 
چهارشنبه, ۲۶ مهر, ۱۳۹۶
زمان بازگشایی پاکات: 
پنجشنبه, ۲۷ مهر, ۱۳۹۶
توضیحات سند: 
شهرداري رفسنجان در نظر دارد بر اساس مصوبه شماره ۵/۷/۳۸۷/ش مورخ ۹۶/۶/۲۶ شوراي محترم اسلامي شهر،  اجرای خط کشی محوری ،شریانهای اصلی ومعابرعمومی را از طريق برگزاري مناقصه به پیمانکار واجد شرایط واگذار نمايد.  لذا از کلیه شرکتهای واجد شرایط که تجربه و توانايي انجام كار را دارند، دعوت بعمل  مي آيد جهت دريافت اسناد و اطلاع از شرايط  شركت در مناقصه به دفتر امور قراردادها واقع در شهرداري مركزي به آدرس رفسنجان ، خيابان تختي يا به نشانی اینترنتی www.rafsanjan.ir مراجعه و پيشنهادات خود را تا پايان وقت اداري روز  چهارشنبه مورخ ۹۶/۷/۲۶ به دبيرخانه شهرداري مركزي تسليم نمايند. ضمناً شهرداری در رد یا قبول تمام یا هریک از پیشنهادات مختار است .
روابط عمومي شهرداري رفسنجان