سه شنبه ۲ آبان ۱۳۹۶ − ۰۸:۰۳

آگهي تجدید مناقصه عمومی اجرای خط کشی محوری، شریانهای اصلی و معابر عمومی

نوع: 
مناقصه
محل تحویل اسناد: 
دبیرخانه شهرداری مرکزی
آخرین مهلت دریافت اسناد: 
يكشنبه, ۱۴ آبان, ۱۳۹۶
آخرین مهلت تحویل پاکات: 
يكشنبه, ۱۴ آبان, ۱۳۹۶
زمان بازگشایی پاکات: 
دوشنبه, ۱۵ آبان, ۱۳۹۶
توضیحات سند: 

شهرداري رفسنجان در نظر دارد بر اساس مصوبه شماره ۵/۷/۳۸۷/ش مورخ ۹۶/۶/۲۶ شوراي محترم اسلامي شهر، اجرای خط کشی محوری، شریانهای اصلی و معابر عمومی را از طريق برگزاري مناقصه به پیمانکار واجد شرایط واگذار نمايد.  لذا از کلیه شرکتهای واجد شرایط که تجربه و توانايي انجام كار را دارند، دعوت بعمل  مي آيد جهت دريافت اسناد و اطلاع از شرايط  شركت در مناقصه به دفتر امور قراردادها واقع در شهرداري مركزي به آدرس رفسنجان، خيابان تختي يا به نشانی اینترنتی www.rafsanjan.ir مراجعه و پيشنهادات خود را تا پايان وقت اداري روز  یکشنبه مورخ ۹۶/۸/۱۴ به دبيرخانه شهرداري مركزي تسليم نمايند. ضمناً شهرداری در رد یا قبول تمام یا هریک از پیشنهادات مختار است.

روابط عمومي شهرداري رفسنجان