چهارشنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۶ − ۰۸:۴۹

آگهي فراخوان عمومي شناسایی بهره بردار جایگاه های گاز فشرده طبیعی

نوع: 
مزایده
محل تحویل اسناد: 
دبیرخانه شهرداری مرکزی
آخرین مهلت دریافت اسناد: 
يكشنبه, ۵ آذر, ۱۳۹۶
آخرین مهلت تحویل پاکات: 
يكشنبه, ۵ آذر, ۱۳۹۶
زمان بازگشایی پاکات: 
دوشنبه, ۶ آذر, ۱۳۹۶
توضیحات سند: 
شهرداري رفسنجان جهت واگذاری بهره برداری از جایگاههای گاز فشرده طبیعی(CNG) بسیج واقع در خیابان بسیج، جنب مصلی و سرداران واقع در بلوار آیت ا... هاشمی رفسنجانی(ره)، روبروی بوستان معلم، نیاز به شناسایی بهره بردار دارد. لذا از كليه متقاضيان واجد شرایط و واجد صلاحيت که تجربه و توانايي انجام كار را  دارند، دعوت بعمل می آید حداکثر تا پایان وقت اداری روزیکشنبه مورخ ۹۶/۹/۵ نسبت به ارائه مدارک و رزومه کاری به دفتر امور قراردادها واقع در شهرداری مرکزی  به آدرس رفسنجان، خيابان تختي مراجعه  نمایند.
این فراخوان صرفا بمنظور شناسایی بهره برداران محترم بوده و پس از سیر مراحل قانونی، از طریق نشر آگهی و برگزاری مزایده عمومی اقدام لازم بعمل خواهد آمد.
روابط عمومي شهرداري رفسنجان