چهارشنبه ۱ آذر ۱۳۹۶ − ۱۳:۳۵

آگهي مناقصه عمومي بیمه گروهي مازاد درمان (تكميلي) كاركنان شهرداري

نوع: 
مناقصه
محل تحویل اسناد: 
دبیرخانه شهرداری مرکزی
آخرین مهلت دریافت اسناد: 
دوشنبه, ۲۰ آذر, ۱۳۹۶
آخرین مهلت تحویل پاکات: 
دوشنبه, ۲۰ آذر, ۱۳۹۶
زمان بازگشایی پاکات: 
سه شنبه, ۲۱ آذر, ۱۳۹۶
توضیحات سند: 
شهرداري رفسنجان در نظر دارد بر اساس مصوبه شماره ۵/۷/۵۴۳/ش مورخ ۱۳۹۶/۸/۲۲ شوراي محترم اسلامي شهر، نسبت به  بیمه  گروهي مازاد درمان (تكميلي) كاركنان شهرداري از طريق برگزاري مناقصه عمومي اقدام نمايد. لذا از کلیه شرکتهای بيمه واجد صلاحيت و واجد شرایط که تجربه و توانايي انجام كار را دارند، دعوت بعمل مي آيد جهت دريافت اسناد و اطلاع از شرايط شركت در مناقصه به واحد امور قراردادها واقع در شهرداری مرکزی به آدرس رفسنجان خيابان تختي يا به نشانی www.rafsanjan.ir مراجعه و پيشنهادات خود را تا پايان وقت اداري روز دوشنبه مورخ ۹۶/۹/۲۰ به دبيرخانه شهرداري مركزي تسليم  نمایند. ضمناً شهرداری در رد یا قبول تمام یا هریک از پیشنهادات مختار است.
روابط عمومي شهرداري رفسنجان