يكشنبه ۳ دى ۱۳۹۶ − ۱۴:۰۵

آگهي مزايده عمومي بهره برداری از جایگاه گاز فشرده طبیعی ( CNG )

نوع: 
مزایده
محل تحویل اسناد: 
دبیرخانه شهرداری مرکزی
آخرین مهلت دریافت اسناد: 
دوشنبه, ۲۵ دى, ۱۳۹۶
آخرین مهلت تحویل پاکات: 
دوشنبه, ۲۵ دى, ۱۳۹۶
زمان بازگشایی پاکات: 
سه شنبه, ۲۶ دى, ۱۳۹۶
توضیحات سند: 
 شهرداري رفسنجان در نظر دارد بر اساس مصوبه  شماره ۴/۱۱/۵۲/ش مورخ ۹۶/۱/۲۸ شوراي محترم اسلامي شهر، نسبت به  واگذاری امور مربوط به مدیریت، حفظ، نگهداری و بهره برداری از جایگاه گاز فشرده  طبیعی (CNG)  بسیج  واقع در بلوار بسیج از طریق برگزاری مزایده عمومی بمدت یکسال بصورت استیجاری به بخش خصوصي اقدام نمايد. لذا  از كليه متقاضيان واجد شرایط و واجد صلاحيت که تجربه و توانايي انجام كار را  دارند، دعوت بعمل می آید  جهت دريافت اسناد و اطلاع از شرايط شركت در مزايده به دفتر امور قراردادها واقع در شهرداری مرکزی  به آدرس رفسنجان-  خيابان تختي یا به نشانی  www.rafsanjan.ir مراجعه و پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ ۹۶/۱۰/۲۵ به دبیرخانه شهرداری مرکزی تسلیم نمايند. ضمناً شهرداري در رد يا قبول تمام يا هر يك از پيشنهادات مختار است.
روابط عمومي شهرداري رفسنجان