چهارشنبه ۴ بهمن ۱۳۹۶ − ۱۳:۵۶

آگهي مناقصه عمومی اجرای عملیات سنگفرش، جدولگذاری و اجرای کانیوو

نوع: 
مناقصه
محل تحویل اسناد: 
دبیرخانه شهرداری مرکزی
آخرین مهلت دریافت اسناد: 
دوشنبه, ۲۳ بهمن, ۱۳۹۶
آخرین مهلت تحویل پاکات: 
دوشنبه, ۲۳ بهمن, ۱۳۹۶
زمان بازگشایی پاکات: 
سه شنبه, ۲۴ بهمن, ۱۳۹۶
توضیحات سند: 

برای کسب اطلاعات بیشتر و آگاهی از جزییات مربوط به مناقصه در سایت عضو شوید

شهرداري رفسنجان در نظر دارد بر اساس مصوبه های شماره ۵/۷/۷۰۸/ش مورخ ۹۶/۱۰/۱۶ و ۵/۷/۷۵۱/ش مورخ ۹۶/۱۰/۲۷ شوراي محترم اسلامي شهر، اجرای  عملیات سنگفرش، جدولگذاری و اجرای کانیوو خیابان شهید بهشتی حد فاصل چهار راه شهداء تا سه راه پاسداران  را از طريق برگزاري مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نمايد. لذا از کلیه شرکتهای دارای صلاحیت که تجربه و توانايي انجام كار را دارند، دعوت بعمل مي آيد جهت دريافت اسناد و اطلاع از شرايط شركت در مناقصه به دفتر امور قراردادها واقع در شهرداري مركزي به آدرس رفسنجان، خيابان تختي يا به نشانی اینترنتی www.rafsanjan.ir مراجعه و پيشنهادات خود را تا پايان وقت اداري روز  دوشنبه مورخ ۹۶/۱۱/۲۳ به دبيرخانه شهرداري مركزي تسليم نمايند. ضمناً شهرداری در رد یا قبول تمام یا هریک از پیشنهادات مختار است .

روابط عمومي شهرداري رفسنجان

برای کسب اطلاعات بیشتر و آگاهی از جزییات مربوط به مناقصه در سایت عضو شوید