دوشنبه ۷ اسفند ۱۳۹۶ − ۰۷:۱۴

آگهي مزايده عمومي فروش مجوز بهره برداری از شبکه رادیویی تاکسی بیسیم شهرداری رفسنجان

نوع: 
مزایده
محل تحویل اسناد: 
دبیرخانه شهرداری مرکزی
آخرین مهلت دریافت اسناد: 
شنبه, ۲۶ اسفند, ۱۳۹۶
آخرین مهلت تحویل پاکات: 
شنبه, ۲۶ اسفند, ۱۳۹۶
زمان بازگشایی پاکات: 
يكشنبه, ۲۷ اسفند, ۱۳۹۶
توضیحات سند: 
شهرداري رفسنجان در نظر دارد بر اساس مصوبه  شماره ۵/۷/۷۹۷/ش مورخ ۹۶/۱۱/۹ شوراي محترم اسلامي شهر،  نسبت به فروش مجوز بهره برداری از شبکه رادیویی تاکسی بیسیم شهرداری از طریق برگزاری مزایده عمومی اقدام نمايد. لذا از كليه متقاضيان واجد شرایط و واجد صلاحيت که تجربه و توانايي انجام كار را  دارند، دعوت بعمل می آید  جهت دريافت اسناد و اطلاع از شرايط شركت در مزايده به دفتر امور قراردادها واقع در شهرداری مرکزی  به آدرس رفسنجان-  خيابان تختي یا به نشانی  www.rafsanjan.ir مراجعه و پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۹۶/۱۲/۲۶ به دبیرخانه شهرداری مرکزی تسلیم نمايند. ضمناً شهرداري در رد يا قبول تمام يا هر يك از پيشنهادات مختار است.
روابط عمومي شهرداري رفسنجان