چهارشنبه ۹ اسفند ۱۳۹۶ − ۰۸:۵۹

آگهي مزايده عمومي فروش خودرو

نوع: 
مزایده
محل تحویل اسناد: 
دبیرخانه شهرداری مرکزی
آخرین مهلت دریافت اسناد: 
يكشنبه, ۲۷ اسفند, ۱۳۹۶
آخرین مهلت تحویل پاکات: 
يكشنبه, ۲۷ اسفند, ۱۳۹۶
زمان بازگشایی پاکات: 
دوشنبه, ۲۸ اسفند, ۱۳۹۶
توضیحات سند: 

شهرداري رفسنجان در نظر دارد بر اساس مصوبه شماره ۵/۷/۹۱۶/ش مورخ ۹۶/۱۱/۳۰ شوراي محترم اسلامي شهر، نسبت به  فروش خودرو تاکسی پژو ۴۰۵ دوگانه سوز مدل ۱۳۹۰ را از طریق برگزاری مزایده عمومی اقدام نمايد . لذا  كليه متقاضيان خريد مي توانند تا روز  یکشنبه مورخ ۹۶/۱۲/۲۷ جهت اطلاع از شرايط شركت در مزايده به واحد امور قراردادها واقع در شهرداری مرکزی به آدرس رفسنجان خيابان تختي یا به سايت www.rafsanjan.ir مراجعه نمايند.ضمناً شهرداری در رد یا قبول تمام یا هریک از پیشنهادات مختار است.

روابط عمومي شهرداري رفسنجان