پنجشنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۶ − ۱۰:۰۰

آگهي مناقصه عمومي احداث ساختمان ایستگاه شماره ۵ آتش نشانی

نوع: 
مناقصه
محل تحویل اسناد: 
دبیرخانه شهرداری مرکزی
آخرین مهلت دریافت اسناد: 
چهارشنبه, ۱۵ فروردين, ۱۳۹۷
آخرین مهلت تحویل پاکات: 
چهارشنبه, ۱۵ فروردين, ۱۳۹۷
زمان بازگشایی پاکات: 
پنجشنبه, ۱۶ فروردين, ۱۳۹۷
توضیحات سند: 
شهرداري رفسنجان در نظر دارد بر اساس مصوبه شماره ۵/۷/۷۹۸/ ش مورخ ۹۶/۱۱/۹ شورای محترم اسلامی شهر و بودجه سال های ۹۶ و۹۷، احداث ساختمان ایستگاه شماره ۵ آتش نشانی واقع در خیابان حجاب را  از طریق برگزاری مناقصه عمومي به پيمانكار واجد شرايط واگذار نماید. لذا از  کلیه اشخاص حقيقي و حقوقي که تجربه و توانایی انجام كار را دارند دعوت بعمل  مي آيد جهت دريافت اسناد و اطلاع از شرايط شركت در مناقصه به دفتر امور قراردادها  واقع در شهرداري مرکزی به آدرس رفسنجان – خیبان تختی يا به نشانی www.rafsanjan.ir مراجعه و پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ ۹۷/۱/۱۵ به دبیرخانه شهرداری مرکزی تسلیم  نمایند. ضمناً شهرداری در رد یا قبول تمام یا هریک از پیشنهادات مختار است.
روابط عمومي شهرداري رفسنجان