پنجشنبه ۲۳ فروردين ۱۳۹۷ − ۱۱:۵۸

آگهی تجدید مزایده عمومی فروش خودرو

فایل مربوطه: 
نوع: 
مزایده
محل تحویل اسناد: 
دبیرخانه شهرداری مرکزی
آخرین مهلت دریافت اسناد: 
يكشنبه, ۲ ارديبهشت, ۱۳۹۷
آخرین مهلت تحویل پاکات: 
يكشنبه, ۲ ارديبهشت, ۱۳۹۷
زمان بازگشایی پاکات: 
دوشنبه, ۳ ارديبهشت, ۱۳۹۷
توضیحات سند: 
شهرداري رفسنجان در نظر دارد بر اساس مصوبه شماره ۵/۷/۹۱۶/ش مورخ ۹۶/۱۱/۳۰ شوراي محترم اسلامي شهر، نسبت به فروش یک دستگاه خودرو تاکسی پژو ۴۰۵ دوگانه سوز مدل ۱۳۹۰ را از طریق برگزاری مزایده عمومی اقدام نمايد. لذا از کلیه متقاضیان خرید دعوت بعمل مي آيد جهت دريافت اسناد و اطلاع از شرايط شركت در مزایده به دفتر امور قراردادها واقع در شهرداري مرکزی به آدرس رفسنجان – خیابان تختی يا به نشانی www.rafsanjan.ir مراجعه و پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ ۹۷/۰۲/۰۲ به دبیرخانه شهرداری مرکزی تسلیم  نمایند. ضمناً شهرداری در رد یا قبول تمام یا هریک از پیشنهادات مختار  است.
روابط عمومي شهرداري رفسنجان