سه شنبه ۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۷ − ۰۹:۱۵

آگهي مناقصه عمومی اجرای عملیات زیرسازی و آسفالت معابر سطح شهر

فایل مربوطه: 
پیوستاندازه
PDF icon شرایط۱۹۹.۲۹ کیلوبایت
PDF icon پیشنهاد قیمت۱۲۳.۴۲ کیلوبایت
نوع: 
مناقصه
محل تحویل اسناد: 
دبیرخانه شهرداری مرکزی
آخرین مهلت دریافت اسناد: 
يكشنبه, ۲۳ ارديبهشت, ۱۳۹۷
آخرین مهلت تحویل پاکات: 
يكشنبه, ۲۳ ارديبهشت, ۱۳۹۷
زمان بازگشایی پاکات: 
دوشنبه, ۲۴ ارديبهشت, ۱۳۹۷
توضیحات سند: 
شهرداري رفسنجان در نظر دارد بر اساس بودجه مصوبه شماره ۵/۷/۱۹/ش مورخ ۹۷/۰۱/۱۵ شورای محترم اسلامي شهر، اجرای عملیات زیرسازی و آسفالت معابر سطح شهر را از طريق برگزاري مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نمايد. لذا از کلیه شرکتهای واجد شرایط که تجربه و توانايي انجام كار را دارند، دعوت بعمل مي آيد جهت دريافت اسناد و اطلاع از شرايط شركت در مناقصه به دفتر امور قراردادها واقع در شهرداري مركزي به آدرس رفسنجان، خيابان تختي يا به نشانی اینترنتی www.rafsanjan.ir مراجعه و پيشنهادات خود را تا پايان وقت اداري روز یکشنبه مورخ ۹۷/۰۲/۲۳ به دبيرخانه شهرداري مركزي تسليم نمايند. ضمناً شهرداری در رد یا قبول تمام یا هر یک از پیشنهادات مختار است.