دوشنبه ۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۷ − ۱۴:۲۱

آگهي مناقصه عمومي عملیات پیاده روسازی

فایل مربوطه: 
پیوستاندازه
PDF icon شرايط عمومی و اختصاصی پروژه پیاده رو سازی باند جنوبی بلوار شهید مطهری حدفاصل میدان شهداء تا سه راه حجت۱۹۷.۱ کیلوبایت
PDF icon برآورد و فرم پیشنهاد قیمت پروژه پیاده رو سازی باند جنوبی بلوار شهید مطهری حدفاصل میدان شهداء تا سه راه حجت۶۵.۲۹ کیلوبایت
PDF icon شرايط عمومی و اختصاصی پروژه پیاده رو سازی خیابان شریعتی حدفاصل چهارراره آذر تا چهارراه کارگر۱۹۶.۱۹ کیلوبایت
PDF icon برآورد و فرم پیشنهاد قیمت پروژه پیاده رو سازی خیابان شریعتی حدفاصل چهارراره آذر تا چهارراه کارگر۶۶.۰۳ کیلوبایت
PDF icon شرايط عمومی و اختصاصی پروژه پیاده رو سازی خیابان معلم حدفاصل میدان شهید میرافضلی تا سه راه ۱۷ شهریور۱۹۹.۱۶ کیلوبایت
PDF icon برآورد و فرم پیشنهاد قیمت پروژه پیاده رو سازی خیابان معلم حدفاصل میدان شهید میرافضلی تا سه راه ۱۷ شهریور۶۵.۸۳ کیلوبایت
PDF icon شرايط عمومی و اختصاصی پروژه پیاده رو سازی باند شمالی بلوار شهید مطهری حدفاصل میدان شهداء تا سه راه حجت۱۹۸.۹ کیلوبایت
PDF icon برآورد و فرم پیشنهاد قیمت پروژه پیاده رو سازی باند شمالی بلوار شهید مطهری حدفاصل میدان شهداء تا سه راه حجت۶۵.۶۲ کیلوبایت
نوع: 
مناقصه
محل تحویل اسناد: 
دبیرخانه شهرداری رفسنجان
آخرین مهلت دریافت اسناد: 
دوشنبه, ۷ خرداد, ۱۳۹۷
آخرین مهلت تحویل پاکات: 
دوشنبه, ۷ خرداد, ۱۳۹۷
زمان بازگشایی پاکات: 
سه شنبه, ۸ خرداد, ۱۳۹۷
توضیحات سند: 
شهرداري رفسنجان در نظر دارد به استناد مجوزهای شماره ۵/۷/۷۰۸/ش مورخ ۹۶/۱۰/۱۶، ۵/۷/۷۵۱/ش مورخ ۹۶/۱۰/۲۷ و بر اساس بودجه مصوبه شماره ۵/۷/۱۹/ش مورخ ۹۷/۱/۱۵ شوراي محترم اسلامی شهر، اجرای عملیات جدولگذاری، فرش موزائیک و کانیوو باند شمالی و جنوبی بلوار شهید مطهری حدفاصل میدان شهداء تا سه راه حجت، خیابان شریعتی حدفاصل چهارراه آذر تا چهار راه کارگر و خیابان معلم حدفاصل میدان شهید میرافضلی تا سه راه ۱۷ شهریور را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به ۴ پیمانکار واگذار نمايد. لذا از کلیه متقاضیان واجد شرایط که تجربه و توانايي انجام كار را دارند، دعوت بعمل مي آيد جهت دريافت اسناد و اطلاع از شرايط شركت در مناقصه به دفتر امور قراردادها واقع در شهرداري مركزي به آدرس رفسنجان، خيابان تختي يا به نشانی www.rafsanjan.ir مراجعه و پيشنهادات خود را تا پايان وقت اداري روز دوشنبه مورخ ۹۷/۰۳/۰۷  به دبيرخانه شهرداري مركزي تسليم نمايند. ضمناً شهرداری در رد یا قبول تمام یا هریک از پیشنهادات مختار است .
روابط عمومي شهرداري رفسنجان