دوشنبه ۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۷ − ۱۴:۴۱

آگهي مناقصه عمومی احداث بوستان شورا

فایل مربوطه: 
نوع: 
مناقصه
محل تحویل اسناد: 
دبیرخانه شهرداری رفسنجان
آخرین مهلت دریافت اسناد: 
شنبه, ۱۲ خرداد, ۱۳۹۷
آخرین مهلت تحویل پاکات: 
شنبه, ۱۲ خرداد, ۱۳۹۷
زمان بازگشایی پاکات: 
يكشنبه, ۱۳ خرداد, ۱۳۹۷
توضیحات سند: 
شهرداري رفسنجان در نظر دارد بر اساس بودجه مصوبه شماره ۵/۷/۱۹/ش مورخ ۹۷/۰۱/۱۵ شورای محترم اسلامی شهر،پروژه احداث بوستان شورا را از طريق برگزاري مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نمايد. لذا از کلیه متقاضیان دارای صلاحیت که تجربه و توانايي انجام كار را دارند، دعوت بعمل مي آيد جهت دريافت اسناد و اطلاع از شرايط شركت در مناقصه به دفتر امور قراردادها واقع در شهرداري مركزي به آدرس رفسنجان، خيابان تختي يا به نشانی اینترنتی www.rafsanjan.ir مراجعه و پيشنهادات خود را تا پايان وقت اداري روز شنبه مورخ ۹۷/۰۳/۱۲ به دبيرخانه شهرداري مركزي تسليم نمايند. ضمناً شهرداری در رد یا قبول تمام یا هریک از پیشنهادات مختار است.
روابط عمومي شهرداري رفسنجان