دوشنبه ۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۷ − ۱۴:۴۹

آگهي مناقصه عمومي امور مربوط به تنظیف، رفت و روب و جمع آوري زباله از سطح شهر

نوع: 
مناقصه
محل تحویل اسناد: 
دبیرخانه شهرداری رفسنجان
آخرین مهلت دریافت اسناد: 
يكشنبه, ۶ خرداد, ۱۳۹۷
آخرین مهلت تحویل پاکات: 
يكشنبه, ۶ خرداد, ۱۳۹۷
زمان بازگشایی پاکات: 
دوشنبه, ۷ خرداد, ۱۳۹۷
توضیحات سند: 

شهرداري رفسنجان در نظر دارد بر اساس بودجه مصوبه شماره ۵/۷/۱۹/ش مورخ ۹۷/۱/۱۵ شوراي محترم اسلامی شهر، امور مربوط به تنظیف، رفت و روب و جمع آوري زباله از سطح شهر را از طريق برگزاري مناقصه عمومی بصورت منطقه اي به دو شركت واگذار نمايد. لذا از کلیه شرکتهای واجد شرایط که تجربه و توانايي انجام كار را دارند، دعوت بعمل مي آيد جهت دريافت اسناد و اطلاع از شرايط شركت در مناقصه به دفتر امور قراردادها واقع در شهرداري مركزي به آدرس رفسنجان - خيابان تختي يا به نشانی www.rafsanjan.ir مراجعه و پيشنهادات خود را تا پايان وقت اداري روز يكشنبه مورخ ۹۷/۰۳/۰۶ به دبيرخانه شهرداري مركزي تسليم نمايند. ضمناً شهرداری در رد یا قبول تمام یا هریک از پیشنهادات مختار است .

روابط عمومي شهرداري رفسنجان