دوشنبه ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۷ − ۱۳:۳۷

آگهی مناقصه عمومی احداث بوستان معراج

نوع: 
مناقصه
محل تحویل اسناد: 
دبیرخانه شهرداری رفسنجان
آخرین مهلت دریافت پاکات: 
يكشنبه, ۱۳ خرداد, ۱۳۹۷
آخرین مهلت ارسال پاکات: 
يكشنبه, ۱۳ خرداد, ۱۳۹۷
آخرین مهلت بازگشایی پاکات: 
دوشنبه, ۱۴ خرداد, ۱۳۹۷
توضیحات سند: 

(آگهي مناقصه عمومی)

شهرداري رفسنجان در نظر دارد بر اساس بودجه مصوبه شماره ۱۹/۷/۵/ش مورخ ۱۵/۰۱/۹۷ شورای محترم اسلامی شهر، احداث بوستان معراج واقع در خیابان معراج جنوبی را از طريق برگزاري مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نمايد. لذا از کلیه متقاضیان دارای صلاحیت که تجربه و توانايي انجام كار را دارند، دعوت بعمل مي آيد جهت دريافت اسناد و اطلاع از شرايط شركت در مناقصه به دفتر امور قراردادها واقع در شهرداري مركزي به آدرس رفسنجان، خيابان تختي يا به نشانی اینترنتی www.rafsanjan.ir مراجعه و پيشنهادات خود را تا پايان وقت اداري روز یکشنبه مورخ ۹۷/۰۳/۱۳ به دبيرخانه شهرداري مركزي تسليم نمايند. ضمناً شهرداری در رد یا قبول تمام یا هریک از پیشنهادات مختار است.                                             روابط عمومي شهرداري رفسنجان