شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷ − ۰۹:۴۶

آگهی مناقصه عمومی پروژه میدان محمد رسول ا...(ص)

نوع: 
مناقصه
محل تحویل اسناد: 
دبیرخانه شهرداری رفسنجان
آخرین مهلت دریافت اسناد: 
يكشنبه, ۱۳ خرداد, ۱۳۹۷
آخرین مهلت تحویل پاکات: 
يكشنبه, ۱۳ خرداد, ۱۳۹۷
زمان بازگشایی پاکات: 
شنبه, ۱۹ خرداد, ۱۳۹۷
توضیحات سند: 

(آگهي مناقصه عمومی)

شهرداري رفسنجان در نظر دارد بر اساس بودجه مصوبه شماره ۱۹/۷/۵/ش مورخ ۱۵/۰۱/۹۷ شورای محترم اسلامی شهر، احداث پروژه میدان محمد رسول الله(ص) را از طريق برگزاري مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نمايد. لذا از کلیه متقاضیان دارای صلاحیت که تجربه و توانايي انجام كار را دارند، دعوت بعمل مي آيد جهت دريافت اسناد و اطلاع از شرايط شركت در مناقصه به دفتر امور قراردادها واقع در شهرداري مركزي به آدرس رفسنجان، خيابان تختي يا به نشانی اینترنتی www.rafsanjan.ir مراجعه و پيشنهادات خود را تا پايان وقت اداري روز یکشنبه مورخ ۱۳/۰۳/۹۷ به دبيرخانه شهرداري مركزي تسليم نمايند. ضمناً شهرداری در رد یا قبول تمام یا هریک از پیشنهادات مختار است.  روابط عمومي شهرداري رفسنجان