سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷ − ۱۳:۰۸

آگهی مناقصه عمومی اجرای عملیات جدول گذاری، فرش موزائیک و کانیوو خیابان های شهید چمران  و شهید وجدانی

نوع: 
مناقصه
محل تحویل اسناد: 
دبیرخانه شهرداری رفسنجان
آخرین مهلت دریافت اسناد: 
دوشنبه, ۲۸ خرداد, ۱۳۹۷
آخرین مهلت تحویل پاکات: 
دوشنبه, ۲۸ خرداد, ۱۳۹۷
زمان بازگشایی پاکات: 
سه شنبه, ۲۹ خرداد, ۱۳۹۷
توضیحات سند: 

((آگهي  مناقصه عمومي))

شهرداري رفسنجان در نظر دارد به استناد مجوزهای شماره ۷۰۸/۷/۵/ش مورخ ۱۶/۱۰/۹۶، ۷۵۱/۷/۵/ش مورخ ۲۷/۱۰/۹۶ و بر اساس بودجه مصوبه شماره ۱۹/۷/۵/ش مورخ ۱۵/۱/۹۷ شوراي محترم اسلامی شهر، اجرای عملیات جدول گذاری، فرش موزائیک و کانیوو خیابان شهید چمران  و شهید وجدانی را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نمايد. لذا از کلیه متقاضیان واجد شرایط که تجربه و توانايي انجام كار را دارند، دعوت بعمل مي آيد جهت دريافت اسناد و اطلاع از شرايط شركت در مناقصه به دفتر امور قراردادها واقع در شهرداري مركزي به آدرس رفسنجان، خيابان تختي يا به نشانی www.rafsanjan.ir مراجعه و پيشنهادات خود را تا پايان وقت اداري روز دوشنبه مورخ ۲۸/۰۳/۹۷  به دبيرخانه شهرداري مركزي تسليم نمايند. ضمناً شهرداری در رد یا قبول تمام یا هریک از پیشنهادات مختار است .   روابط عمومي شهرداري رفسنجان