دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷ − ۱۲:۴۰

آگهی تجدید مناقصه عمومی اجرای عملیات جدولگذاری، فرش موزائیک و کانیوو باند شمالی و جنوبی بلوار شهید مطهری

نوع: 
مناقصه
محل تحویل اسناد: 
دبیرخانه شهرداری مرکزی
آخرین مهلت دریافت اسناد: 
يكشنبه, ۳ تير, ۱۳۹۷
آخرین مهلت تحویل پاکات: 
يكشنبه, ۳ تير, ۱۳۹۷
زمان بازگشایی پاکات: 
دوشنبه, ۴ تير, ۱۳۹۷
توضیحات سند: 

آگهي  تجدید مناقصه عمومي

شهرداري رفسنجان در نظر دارد به استناد مجوزهای شماره ۷۰۸/۷/۵/ش مورخ ۱۶/۱۰/۹۶، ۷۵۱/۷/۵/ش مورخ ۲۷/۱۰/۹۶ و بر اساس بودجه مصوبه شماره ۱۹/۷/۵/ش مورخ ۱۵/۱/۹۷ شوراي محترم اسلامی شهر، اجرای عملیات جدولگذاری، فرش موزائیک و کانیوو باند جنوبی بلوار شهید مطهری حدفاصل میدان شهداء تا سه راه حجت، و اجرای عملیات جدولگذاری، فرش موزائیک و کانیوو باند شمالی بلوار شهید مطهری حدفاصل میدان شهداء تا سه راه حجت را از طریق برگزاری تجدید مناقصه عمومی به ۲ پیمانکار واگذار نمايد. لذا از کلیه متقاضیان واجد شرایط که تجربه و توانايي انجام كار را دارند، دعوت بعمل مي آيد جهت دريافت اسناد و اطلاع از شرايط شركت در تجدید مناقصه به دفتر امور قراردادها واقع در شهرداري مركزي به آدرس رفسنجان، خيابان تختي يا به نشانی www.rafsanjan.ir مراجعه و پيشنهادات خود را تا پايان وقت اداري روز یکشنبه مورخ ۰۳/۰۴/۹۷  به دبيرخانه شهرداري مركزي تسليم نمايند. ضمناً شهرداری در رد یا قبول تمام یا هریک از پیشنهادات مختار است . روابط عمومي شهرداري رفسنجان