دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷ − ۱۵:۰۷

آگهی تجدید مناقصه احداث پروژه میدان محمد رسول الله(ص)

نوع: 
مناقصه
محل تحویل اسناد: 
دبیرخانه شهرداری مرکزی
آخرین مهلت دریافت اسناد: 
يكشنبه, ۳ تير, ۱۳۹۷
آخرین مهلت تحویل پاکات: 
يكشنبه, ۳ تير, ۱۳۹۷
زمان بازگشایی پاکات: 
دوشنبه, ۴ تير, ۱۳۹۷
توضیحات سند: 

(آگهي  تجدید مناقصه عمومی)

شهرداري رفسنجان در نظر دارد بر اساس بودجه مصوبه شماره ۱۹/۷/۵/ش مورخ ۱۵/۰۱/۹۷ شورای محترم اسلامی شهر، نسبت به تجدید مناقصه احداث پروژه میدان محمد رسول الله(ص) اقدام نماید. لذا از کلیه متقاضیانی که دارای صلاحیت لازم و تجربه و توانايي انجام كار را دارند، دعوت بعمل مي آيد جهت دريافت اسناد و اطلاع از شرايط شركت در مناقصه به دفتر امور قراردادها واقع در شهرداري مركزي به آدرس رفسنجان، خيابان تختي يا به نشانی اینترنتی www.rafsanjan.ir مراجعه و پيشنهادات خود را تا پايان وقت اداري روز یکشنبه مورخ ۰۳/۰۴/۹۷ به دبيرخانه شهرداري مركزي تسليم نمايند. ضمناً شهرداری در رد یا قبول تمام یا هریک از پیشنهادات مختار است. روابط عمومي شهرداري رفسنجان