چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷ − ۱۱:۰۵

آگهی مناقصه احداث بوستان محله ای اسد آباد فارسی

نوع: 
مناقصه
محل تحویل اسناد: 
دبیرخانه شهرداری مرکزی
آخرین مهلت دریافت اسناد: 
شنبه, ۹ تير, ۱۳۹۷
آخرین مهلت تحویل پاکات: 
شنبه, ۹ تير, ۱۳۹۷
زمان بازگشایی پاکات: 
يكشنبه, ۱۰ تير, ۱۳۹۷
توضیحات سند: 

(آگهي مناقصه عمومی)

شهرداري رفسنجان در نظر دارد بر اساس بودجه مصوبه شماره ۱۹/۷/۵/ش مورخ ۱۵/۰۱/۹۷ شورای محترم اسلامی شهر، احداث بوستان محله ای اسد آباد فارسی را از طريق برگزاري مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نمايد. لذا از کلیه متقاضیان دارای صلاحیت که تجربه و توانايي انجام كار را دارند، دعوت بعمل مي آيد جهت دريافت اسناد و اطلاع از شرايط شركت در مناقصه به دفتر امور قراردادها واقع در شهرداري مركزي به آدرس رفسنجان، خيابان تختي يا به نشانی اینترنتی www.rafsanjan.ir مراجعه و پيشنهادات خود را تا پايان وقت اداري روز شنبه مورخ ۰۹/۰۴/۹۷ به دبيرخانه شهرداري مركزي تسليم نمايند. ضمناً شهرداری در رد یا قبول تمام یا هریک از پیشنهادات مختار است.

    روابط عمومي شهرداري رفسنجان