پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷ − ۱۲:۰۸

مناقصه عمومی اجرای عملیات نگهداری، نگهبانی و تنظیف سرویس های بهداشتی در سطح شهر

نوع: 
مناقصه
محل تحویل اسناد: 
دبیرخانه شهرداری رفسنجان
آخرین مهلت دریافت اسناد: 
يكشنبه, ۱۰ تير, ۱۳۹۷
آخرین مهلت تحویل پاکات: 
يكشنبه, ۱۰ تير, ۱۳۹۷
زمان بازگشایی پاکات: 
دوشنبه, ۱۱ تير, ۱۳۹۷
توضیحات سند: 

((آگهي  مناقصه عمومي ))

شهرداري رفسنجان در نظر دارد بر اساس مصوبه شماره ۲۳۷/۷/۵/ش  مورخ ۳۰/۰۲/۹۷ شوراي محترم اسلامی شهر، در خصوص اجرای عملیا ت نگهداری، نگهبانی و تنظیف سرویس های بهداشتی در سطح شهر را از طريق برگزاري مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نمايد. لذا از کلیه متقاضیان که تجربه و توانايي انجام كار را دارند، دعوت بعمل مي آيد جهت دريافت اسناد و اطلاع از شرايط شركت در مناقصه به دفتر امور قراردادها واقع در شهرداري مركزي به آدرس رفسنجان، خيابان تختي يا به نشانی www.rafsanjan.ir مراجعه و پيشنهادات خود را تا پايان وقت اداري روز یکشنبه مورخ ۱۰/۰۴/۹۷  به دبيرخانه شهرداري مركزي تسليم نمايند. ضمناً شهرداری در رد یا قبول تمام یا هریک از پیشنهادات مختار است ..روابط عمومي شهرداري رفسنجان