يكشنبه ۱۷ تير ۱۳۹۷ − ۰۹:۴۴

آگهی مناقصه عمومی خط کشی محوری در سطح شهر

نوع: 
مناقصه
محل تحویل اسناد: 
دبیرخانه شهرداری رفسنجان
آخرین مهلت دریافت اسناد: 
يكشنبه, ۳۱ تير, ۱۳۹۷
آخرین مهلت تحویل پاکات: 
يكشنبه, ۳۱ تير, ۱۳۹۷
زمان بازگشایی پاکات: 
دوشنبه, ۱ مرداد, ۱۳۹۷
توضیحات سند: 

(آگهي مناقصه عمومی)

 

شهرداري رفسنجان در نظر دارد بر اساس بودجه مصوب شماره ۱۹/۷/۵/ش مورخ ۱۵/۰۱/۹۷ شورای محترم اسلامی شهر، خط کشی محوری در سطح شهر به متراژ ۵۰۰۰۰۰ متر طول را از طريق برگزاري مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نمايد. لذا از کلیه متقاضیان دارای صلاحیت که تجربه و توانايي انجام كار را دارند، دعوت بعمل مي آيد جهت دريافت اسناد و اطلاع از شرايط شركت در مناقصه به دفتر امور قراردادها واقع در شهرداري مركزي به آدرس رفسنجان، خيابان تختي يا به نشانی اینترنتی www.rafsanjan.ir مراجعه و پيشنهادات خود را تا پايان وقت اداري روز یکشنبه  مورخ ۳۱/۰۴/۹۷ به دبيرخانه شهرداري مركزي تسليم نمايند. ضمناً شهرداری در رد یا قبول تمام یا هریک از پیشنهادات مختار است.

 

روابط عمومي شهرداري رفسنجان