يكشنبه ۲۵ شهريور ۱۳۹۷ − ۱۳:۰۳

آگهی مناقصه بیمه عمر و حوادث

فایل مربوطه: 
نوع: 
مناقصه
محل تحویل اسناد: 
دبیرخانه شهرداری مرکزی
آخرین مهلت دریافت اسناد: 
شنبه, ۱۴ مهر, ۱۳۹۷
آخرین مهلت تحویل پاکات: 
شنبه, ۱۴ مهر, ۱۳۹۷
زمان بازگشایی پاکات: 
يكشنبه, ۱۵ مهر, ۱۳۹۷
توضیحات سند: 

 (آگهي مناقصه عمومي)

شهرداري رفسنجان در نظر دارد بر اساس مصوبه شماره  ۷۱۰/۷/۵/ش مورخ ۰۳/۰۶/۹۷ شورای محترم اسلامي شهرنسبت به  بیمه  عمر و حوادث گروهي كاركنان شهرداري از طريق برگزاري مناقصه  عمومي اقدام نمايد. لذا از کلیه شرکتهای بيمه واجد صلاحيت و واجد شرایط که تجربه و توانايي انجام كار را دارند، دعوت بعمل  مي آيد جهت دريافت وتحويل اسناد و اطلاع از شرايط  شركت در مناقصه به دفتر امور قراردادها واقع در شهرداری مرکزی به آدرس رفسنجان خيابان تختي يا به نشانی www.rafsanjan.ir مراجعه و پيشنهادات خود را تا پايان وقت اداري روز شنبه مورخ ۱۴/۰۷/۹۷ به دبيرخانه شهرداري مركزي تسليم  نمایند.ضمناً شهرداری در رد یا قبول تمام یا هریک از پیشنهادات مختار است.

 

روابط عمومي شهرداري رفسنجان