يكشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۷ − ۱۲:۴۵

آگهی مناقصه عمومی حاشیه فضای سبز بلوار هجرت

فایل مربوطه: 
نوع: 
مناقصه
محل تحویل اسناد: 
دبیرخانه شهرداری مرکزی
آخرین مهلت دریافت اسناد: 
شنبه, ۲۸ مهر, ۱۳۹۷
آخرین مهلت تحویل پاکات: 
شنبه, ۲۸ مهر, ۱۳۹۷
زمان بازگشایی پاکات: 
يكشنبه, ۲۹ مهر, ۱۳۹۷
توضیحات سند: 

(آگهي مناقصه عمومی)

 

شهرداري رفسنجان در نظر دارد بر اساس بودجه مصوبه شماره ۱۹/۷/۵/ش مورخ ۱۵/۰۱/۹۷ شورای محترم اسلامی شهر،پروژه احداث فضای سبز حاشیه بلوار هجرت را از طريق برگزاري مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نمايد. لذا از کلیه متقاضیان دارای صلاحیت که تجربه و توانايي انجام كار را دارند، دعوت بعمل مي آيد جهت دريافت اسناد و اطلاع از شرايط شركت در مناقصه به دفتر امور قراردادها واقع در شهرداري مركزي به آدرس رفسنجان، خيابان تختي يا به نشانی اینترنتی www.rafsanjan.ir مراجعه و پيشنهادات خود را تا پايان وقت اداري روز شنبه مورخ ۲۸/۰۷/۹۷  به دبيرخانه شهرداري مركزي تسليم نمايند. ضمناً شهرداری در رد یا قبول تمام یا هریک از پیشنهادات مختار است.

 

                                         روابط عمومي شهرداري رفسنجان