چهارشنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۷ − ۱۱:۲۵

آگهی تجدید مناقصه عمومی زیرسازی و آسفالت کوچه ها و معابر سطح شهر

نوع: 
مناقصه
محل تحویل اسناد: 
دبیرخانه شهرداری مرکزی
آخرین مهلت دریافت اسناد: 
يكشنبه, ۶ آبان, ۱۳۹۷
آخرین مهلت تحویل پاکات: 
يكشنبه, ۶ آبان, ۱۳۹۷
زمان بازگشایی پاکات: 
يكشنبه, ۶ آبان, ۱۳۹۷
توضیحات سند: 

((آگهي تجدیدمناقصه عمومی))

شهرداري رفسنجان در نظر دارد بر اساس بودجه مصوب به شماره ۱۹/۷/۵/ ش مورخ ۱۵/۰۱/۹۷  و مجوز شماره ۸۶۲/۷/۵/ش مورخ ۲۷/۰۶/۹۷ شورای محترم اسلامي شهر، اجرای عملیات زیرسازی و آسفالت معابر سطح شهر رااز طريق برگزاري مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذارنمايد. لذااز کلیه متقاضیان واجد شرایط که تجربه و توانايي انجام كار را دارند،، دعوت بعملمي آيدجهت دريافت اسناد و اطلاع از شرايط شركت در تجدید مناقصهبه دفتر امور قراردادها واقع در شهرداري مركزي به آدرس رفسنجان، خيابان تختييا به نشانی اینترنتیwww.rafsanjan.ir مراجعه و پيشنهادات خود را تا پايان وقت اداري روز یکشنبه مورخ ۰۶/۰۸/۹۷ به دبيرخانه شهرداري مركزي تسليم نمايند. ضمناً شهرداری در رد یا قبول تمام یا هریک از پیشنهادات مختار است.

 

روابط عمومي شهرداري رفسنجان