چهارشنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۷ − ۱۲:۰۷

آگهی تجدید مناقصه عمومی احداث بوستان قیام

فایل مربوطه: 
نوع: 
مناقصه
محل تحویل اسناد: 
دبیرخانه شهرداری مرکزی
آخرین مهلت دریافت اسناد: 
يكشنبه, ۶ آبان, ۱۳۹۷
آخرین مهلت تحویل پاکات: 
يكشنبه, ۶ آبان, ۱۳۹۷
زمان بازگشایی پاکات: 
دوشنبه, ۷ آبان, ۱۳۹۷
توضیحات سند: 

((آگهي  تجدید مناقصه عمومي))

شهرداري رفسنجان در نظر دارد بر اساس بودجه مصوب شماره ۱۹/۷/۵/ش مورخ ۱۵/۱/۹۷ شوراي محترم اسلامی شهر، احداث بوستان قیام  واقع در خیابان قیام  را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نمايد. لذا از کلیه متقاضیان واجد شرایط که تجربه و توانايي انجام كار را دارند، دعوت بعمل مي آيد جهت دريافت اسناد و اطلاع از شرايط شركت در تجدید مناقصه به دفتر امور قراردادها واقع در شهرداري مركزي به آدرس رفسنجان، خيابان تختي يا به نشانی www.rafsanjan.ir مراجعه و پيشنهادات خود را تا پايان وقت اداري روز یکشنبه  مورخ ۰۶/۰۸/۹۷  به دبيرخانه شهرداري مركزي تسليم نمايند. ضمناً شهرداری در رد یا قبول تمام یا هریک از پیشنهادات مختار است .

 

                                      روابط عمومي شهرداري رفسنجان