يكشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۷ − ۱۲:۱۳

اگهی تجدد مناقصه عمومی تامین خودروهای سبک

فایل مربوطه: 
نوع: 
مناقصه
محل تحویل اسناد: 
دبیرخانه شهرداری مرکزی
آخرین مهلت دریافت اسناد: 
يكشنبه, ۱۳ آبان, ۱۳۹۷
آخرین مهلت تحویل پاکات: 
يكشنبه, ۱۳ آبان, ۱۳۹۷
زمان بازگشایی پاکات: 
دوشنبه, ۱۴ آبان, ۱۳۹۷
توضیحات سند: 

 (آگهي تجدید مناقصه عمومی)

شهرداري رفسنجان در نظر دارد بر اساس مصوبه شماره ۸۴۹/۷/۵/ش مورخ  ۲۶/۰۶/۹۷ شوراي محترم اسلامي شهر ، نسبت به واگذاري امور مربوط به نقليه موتوري سبك(تامين خودرو) از طريق برگزاري مناقصه عمومي اقدام نمايد. لذا از کلیه شرکتهای واجد صلاحيت و واجد شرایط که تجربه و توانايي انجام كار را دارند، دعوت بعمل  مي آيد جهت دريافت وتحويل اسناد و اطلاع از شرايط شركت در  تجدید مناقصه به دفتر امور قراردادها واقع در شهرداری مرکزی به آدرس رفسنجان خيابان تختي يا به نشانی www.rafsanjan.ir مراجعه و پيشنهادات خود را تا پايان وقت اداري روز یکشنبه مورخ ۱۳/۰۸/۹۷ به دبيرخانه شهرداري مركزي تسليم  نمایند.ضمناً شهرداری در رد یا قبول تمام یا هریک از پیشنهادات مختار است.

 

روابط عمومي شهرداري رفسنجان